Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl
Strona internetowa Biura: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami
Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny
Pobierz informator w pliku pdf (39 MB): Informator dla studentów z niepełnosprawnościami
Pobierz poradnik dla nauczycieli akademickich w pliku pdf (1,3 MB): Dostępne zajęcia
Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10
Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

***
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, UAM oferuje szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać studenci i doktoranci m.in.:

Tyfloplany

W obiektach naszej uczelni dostępne są specjalne mapy w alfabecie Braille’a, znane jako „tyfloplany”, zaprojektowane specjalnie dla osób niedowidzących. Mapy te są szczególnie przydatne dla naszych studentów i pracowników, dla których poruszanie się po kampusie może stanowić wyzwanie.

Tyfloplany zostały zaktualizowane w 2023 roku. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej usługi i mamy nadzieję, że ułatwi ona bardziej komfortowe i efektywne doświadczenie na naszej uczelni.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.
Więcej informacji o pomocy materialnej.

Racjonalne Dostosowania (RD)

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.
Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny

Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta.
Więcej informacji o asystencie dydaktycznym.

Wsparcie dla studentów słabosłyszących

Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w  Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM lub przenośną pętle induktofoniczne.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących.

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów audio). Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących.

Przystosowane miejsca w domach studenckich

UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach.

Transport dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca.
Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie „Ad Astra” jest  organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku  akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM. Zrzeszenie we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje studentów z niepełnosprawnościami w różnych obszarach.
Więcej informacji o Zreszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią.
Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.
Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.
Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  (SWFiS)

Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy, w którym biorą udział zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawni.
Więcej informacji na stronie SWFiS.

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu.
Więcej informacji na stronie SWFiS.

***
Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej form wsparcia oraz aktualności
Informator dla studentów z niepełnosprawnościami
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel.: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10
Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43
Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl
Strona internetowa Biura: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami
Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny
Pobierz informator w pliku pdf (39 MB): Informator dla studentów z niepełnosprawnościami
Pobierz poradnik dla nauczycieli akademickich w pliku pdf (1,3 MB): Dostępne zajęcia
Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10
Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

***
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, UAM oferuje szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać studenci i doktoranci m.in.:

 

Z przyjemnością informujemy, że w obiektach naszej uczelni dostępne są specjalne mapy w alfabecie Braille’a, znane jako „tyfloplany”, zaprojektowane specjalnie dla osób niedowidzących. Mapy te są szczególnie przydatne dla naszych studentów i pracowników, dla których poruszanie się po kampusie może stanowić wyzwanie.

Tyfloplany zostały niedawno zaktualizowane, co pozwala nam lepiej służyć naszej społeczności. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej usługi i mamy nadzieję, że ułatwi ona bardziej komfortowe i efektywne doświadczenie na naszej uczelni.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.
Więcej informacji o pomocy materialnej.

Racjonalne Dostosowania (RD)

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.
Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny

Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta.
Więcej informacji o asystencie dydaktycznym.

Wsparcie dla studentów słabosłyszących

Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w  Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM lub przenośną pętle induktofoniczne.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących.

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów audio). Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących.

Przystosowane miejsca w domach studenckich

UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach.

Transport dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca.
Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie „Ad Astra” jest  organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku  akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM. Zrzeszenie we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje studentów z niepełnosprawnościami w różnych obszarach.
Więcej informacji o Zreszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią.
Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.
Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.
Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  (SWFiS)

Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy, w którym biorą udział zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawni.
Więcej informacji na stronie SWFiS.

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu.
Więcej informacji na stronie SWFiS.

***
Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej form wsparcia oraz aktualności
Informator dla studentów z niepełnosprawnościami
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel.: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10
Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43
Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content