Przewodnik Studenta WPiK 2021/2022, zeszyt IV: Instrukcje

ZESZYT 4: INSTRUKCJE

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?
Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?
Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?
Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?
Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?
Jak zmienić imię (nazwisko) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników?

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?

W przypadku stwierdzenia przez studenta lub pracownika zaistnienia sytuacji niebezpiecznej powiadamia on natychmiast pracownika portierni lub kierownika administracji. Krótkie instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących na Kampusie, wraz z numerem do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na Kampusie, znajdują się w salach wykładowych, na korytarzu, oraz w siedzibie BOW i BOS. W przypadku zagrożenia pożarowego zawiadamiany jest portier, w przypadku zagrożenia terrorystycznego jest to kierownik administracji. W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten znajduje się na każdej portierni. W przypadku zagrożenia terrorystycznego obowiązują Zasady postępowania i Ewakuacji w przypadku Zaistnienia Incydentu Terrorystycznego. Dokument ten znajduje się u kierownika obiektu.

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?

Pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia służby ratownicze. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego prowadzone są działania zgodne z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Apteczki znajdują się na portierniach Kampusu Ogrody. W przypadku konieczności użycia defibrylatora znajdują się one w każdej portierni.

Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?

W sytuacji nie zagrażającej życiu i zdrowiu student lub pracownik przekazuje informację o zdarzeniu prodziekanowi ds. studenckich w postaci ustnej i na jego prośbę sporządza notatkę służbową. Prodziekan ds. studenckich podejmuje kroki wyjaśniające stosownie do sytuacji. W sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia policję. Policja interweniuje i podejmuje kroki wyjaśniające. Dziekan podejmuje działania zgodnie z zaleceniami policji.

Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?

Sytuacje konfliktowe mogą dotyczyć relacji interpersonalnych między: studentami, studentami a pracownikami, pracownikami, pracownikami lub studentami a osobami z zewnątrz. Student lub pracownik zgłasza zdarzenie jednemu z dziekanów WPiK w postaci skargi. Dziekan zobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy, sporządzenia raportu w formie notatki służbowej i, w razie konieczności, poinformowania o zdarzeniu, w zależności od rodzaju zdarzenia, biuro Kanc-lerza lub biuro Rektora UAM). Podobne procedury obowiązują także w przypadkach związanych z dyskryminacją studentów lub pracowników. W takich sytuacjach władze dziekańskie zobowiązane są dodatkowo do przekazania stosownej informacji: Pełnomocnikowi ds. równego traktowania lub Pełnomocniczce Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?

W tego typu przypadkach nauczyciel akademicki zgłasza zdarzenie prodziekanowi ds. studenckich. Nauczyciel sporządza notatkę służbową do której dołącza materiał dowodowy. Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o dalszych krokach. W przypadku uznania pracy za powstałą w sposób nieuczciwy, ale nie noszącą znamion plagiatu, przeprowadzana jest ze studentem przez prodziekana ds. studenckich rozmowa dyscyplinująca. Praca uznana za powstałą w sposób nieuczciwy nie może być podstawą zaliczenia przedmiotu w związku z czym student otrzymuje z zaliczenia ocenę niedostateczną. Student zachowuje prawo do poprawki lub zaliczenia komisyjnego. W przypadku uznania podejrzenia o plagiat prodziekan ds. studenckich na podstawie dokumentacji dostarczonej przez pracownika formułuje wniosek do prorektor ds. studenckich o wszczęcie procedury wyjaśniającej. Prorektor ds. studenckich podejmuje stosowne kroki. Prodziekan ds. studenckich wzywa studenta i informuje go o nadaniu biegu sprawie. Na czas postępowania kwestia zaliczenia przedmiotu jest zawieszona. Student realizuje tok studiowania. Dalsze decyzje o losach studenta podejmowane są przez prodziekana ds. studenckich po wydaniu opinii przez prorektor ds. studenckich.

Jak zmienić imię (nazwisko) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników?

  1. Student kontaktuje się z prodziekanem ds. studenckich (składa prośbę o korekty związane z imieniem i nazwiskiem),
  2. Prodziekan ds. studenckich przesyła potwierdzenie prośby studenta do Centrum Wsparcia Kształcenia (mail: msobczak@amu.edu.pl),
  3. Centrum Wsparcia Kształcenia zleca korektę danych w zakresie wybranych systemów informatycznych do Centrum Informatycznego,
  4. Po dokonaniu zmian Centrum Wsparcia Kształcenia informuje koordynatora właściwego BOS.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content