Przewodnik Studenta WPiK 2021/2022, zeszyt II: Mobilność

FAQ dla osób planujących wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+


Co obejmuje oferta stypendialna programu Erasmus+?
Kto może wyjechać na stypendium?
Czy możliwy jest ponowny wyjazd na stypendium?
Na jak długo można wyjechać na stypendium?
W jakiej wysokości otrzymuje się stypendium podczas pobytu za granicą?
Jakie są kryteria kwalifikacji?
Czy możliwy jest wyjazd na ostatnim semestrze studiów?
Czy wybierając miejsce na stypendium wskazuje się tylko jedno miejsce?
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na stypendium?
Kiedy zapada decyzja o zakwalifikowaniu na stypendium i gdzie się mogę o niej dowiedzieć?
Czy są planowane kolejne rekrutacje w trakcie roku akademickiego?
W jaki sposób mogę przystąpić do rekrutacji?
Czy są organizowane spotkania informacyjne przed rozpoczęciem rekrutacji?
Gdzie mogę znaleźć informacje o kursach/zajęciach oferowanych przez daną uczelnię?
Czym się kierować w wyborze uczelni, na którą chcę wyjechać w ramach stypendium? 
Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów psychologicznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?
Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów kognitywistycznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?
Zakwalifikowałam/zakwalifikowałem się na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać przed wyjazdem?
Jestem na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać w trakcie pobytu?
Wróciłam/wróciłem ze stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać po powrocie ze stypendium?


FAQ dla osób planujących udział w praktykach studenckich w ramach Programu Erasmus+.


Kto może wziąć udział w programie praktyk studenckich Programu Erasmus+?
Jak długo po zakończeniu studiów mogę wyjechać na praktyki?
Kiedy mogę wyjechać na praktyki?
Dokąd mogę wyjechać na praktyki?
Na jak długo mogę wyjechać na stypendium?
Jakie dokumenty należy złożyć w trakcie procedury kwalifikacyjnej?
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na praktyki?


 


 


FAQ DLA OSÓB PLANUJĄCYCH WYJAZD NA STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Co obejmuje oferta stypendialna programu Erasmus+?


Oferta Programu Erasmus+ obejmuje wyjazdy na studia oraz praktyki studenckie.


Kto może wyjechać na stypendium?


Na stypendia Programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, studiujący w trybie dziennym lub zaocznym.


Czy możliwy jest ponowny wyjazd na stypendium?


W przypadku studentów, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus+ w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd na studia. Pierwszeństwo przysługuje jednak studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy.


Na jak długo można wyjechać na stypendium?


Na stypendium wyjeżdża się na jeden lub dwa semestry (w zależności od oferty uczelni przyjmujących). Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów oraz 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych magisterskich.


W jakiej wysokości otrzymuje się stypendium podczas pobytu za granicą?


Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowej transzy. Wysokość stypendium uzależniona jest od statusu kraju, do którego się wyjeżdża:

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 Euro/miesiąc.

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 450 Euro/miesiąc.

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 350 Euro/miesiąc.


Jakie są kryteria kwalifikacji?


Komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę kilka czynników, których wagę odzwierciedla poniższa kolejność:

 • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studiów (dalej BOS) o średniej ocen;
 • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;
 • dodatkowym atutem jest:
  • zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym np.: w ramach AMU-PIE, wykładów kursowych na kierunku macierzystym bądź innym;
  • udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych;


Czy możliwy jest wyjazd na ostatnim semestrze studiów?


Nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów; Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok; warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów. Osoby wyjeżdżające na przedostatni semestr studiów zobowiązane są uzyskać zgodę opiekuna pracy dyplomowej.


Czy wybierając miejsce na stypendium wskazuje się tylko jedno miejsce?


Standardowo student wskazuje dwa miejsca (pierwszy wybór i drugi wybór), do których chciałby wyjechać na stypendium. Ułatwia to decyzję komisji kwalifikacyjnej w sytuacji, kiedy student nie zakwalifikuje się na miejsce z pierwszego wyboru.


Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na stypendium?


Pierwsza rekrutacja na kolejny rok akademicki rozpoczyna się najczęściej na przełomie lutego i marca. Informacje o początku rekrutacji znajdują się każdorazowo na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki (dział AKTUALNOŚCI) oraz w systemie USOS.


Kiedy zapada decyzja o zakwalifikowaniu na stypendium i gdzie się mogę o niej dowiedzieć?


Decyzja o zakwalifikowaniu na stypendium jest podejmowana w ciągu miesiąca od rozpoczęcia rekrutacji. Informacje można uzyskać u Pełnomocnika Dziekana ds Programu Erasmus+ oraz w systemie USOS. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji podawany jest przez Pełnomocnika.


Czy są planowane kolejne rekrutacje w trakcie roku akademickiego?


Jeżeli pierwsza rekrutacja nie wypełniła puli miejsc przewidzianych umowami z uczelniami zagranicznymi, Pełnomocnik ogłasza drugą (a w wyjątkowych przypadkach również trzecią) rekrutację. Pełnomocnik zastrzega sobie także możliwość kontaktu z osobami, które nie zakwalifikowały się w ramach pierwszej rekrutacji (a spełniają warunki udziału w programie) w celu złożenia propozycji wyjazdu do pozostałych w puli ośrodków.


W jaki sposób mogę przystąpić do rekrutacji?


Każdy student chcący przystąpić do programu zobowiązany jest do wypełnienia stosownego wniosku w systemie USOS oraz dostarczenia Pełnomocnikowi dokumentów w wersji papierowej (lub mailem): zaświadczenia o średniej, certyfikatów językowych, zaświadczeń o udziale w kursach językowych, zaświadczeń o udziale w zajęciach z puli AMU-PIE, wykładów kursowych w języku obcym, studiów językowych, zaświadczeń o członkostwie w kołach naukowych, organizacji konferencji, akademickich osiągnięciach naukowych i sportowych oraz udziału w programach wolontariatu studenckiego.


Czy są organizowane spotkania informacyjne przed rozpoczęciem rekrutacji?


Każdego roku Pełnomocnik organizuje spotkania informacyjne dotyczące Programu Erasmus+. Termin takiego spotkania jest ogłaszany na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.


Czym się kierować w wyborze uczelni, na którą chcę wyjechać w ramach stypendium? 


Preferencje powinny być związane przede wszystkim ze znajomością języka wykładowego uczelni oraz programem oferowanym przez tą uczelnię. Planując pobyt na stypendium należy dobierać przedmioty w taki sposób, aby uzyskać wymaganą liczbę 30 punktów ECTS (łącznie z seminarium magisterskim lub licencjackim) oraz zrealizować program, który pozwoli, po powrocie ograniczyć różnice programowe.


Gdzie mogę znaleźć informacje o kursach/zajęciach oferowanych przez daną uczelnię?


Każda z uczelni partycypujących w programie dysponuje programami studiów i sylabusami, dzięki którym można się zorientować w jej ofercie. Informacje te studenci są zobowiązani znaleźć samodzielnie na stronach odpowiednich uniwersytetów. Pełnomocnik dysponuje informacją o osobach, które np. przebywają w danym ośrodku aktualnie na stypendium. Pozwala to również na kontakt (np. mailowy) z tymi studentami i uzyskanie informacji z tzw. “pierwszej ręki”. Można również kontaktować się z koordynatorami Programu Erasmus+ w uczelniach, które bierzemy pod uwagę w wyborze.


Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów psychologicznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?


Najważniejszym (poza znajomością języka) warunkiem udziału w stypendium jest przygotowanie Learning Agreement (dokumentu zawierającego plan studiów podczas pobytu na stypendium). Dokument taki powinien być OBOWIĄZKOWO skonsultowany z Pełnomocnikiem ds studiów psychologicznych – dr Julitą Wojciechowską (tryb stacjonarny) lub drem Sławomirem Jabłońskim (tryb niestacjonarny), który pomoże w doborze programu studiów w taki sposób, aby ograniczyć różnice programowe po powrocie ze stypendium. Na konsultacje student przychodzi ze spisem przedmiotów, które chce realizować na wyjeździe i ich dokładnymi sylabusami. Warto uwzględnić następujące kwestie:

 • 30 pkt ECTS, które student winien uzyskać (łącznie z różnicami programowymi oraz seminarium licencjackim lub magisterskim)
 • zgodność efektów kształcenia
 • odpowiedniość formy zaliczenia przedmiotu np. egzamin za egzamin
 • zgodność godzin w kontakcie z prowadzącym

Po konsultacji wybranych na uczelni przyjmującej przedmiotów, Pełnomocnik ds. studiów psychologicznych wypełnia Kartę Różnic Programowych, którą student dołącza do dokumentów składanych w BOS-ie.

 


Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów kognitywistycznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?


Najważniejszym (poza znajomością języka) warunkiem udziału w stypendium jest przygotowanie Learning Agreement (dokumentu zawierającego plan studiów podczas pobytu na stypendium). Dokument taki powinien być OBOWIĄZKOWO skonsultowany z Pełnomocnikiem ds programu studiów kognitywistycznych – dr inż. Marcinem Jukiewiczem, który pomoże w doborze programu studiów w taki sposób, aby ograniczyć różnice programowe po powrocie ze stypendium. Na konsultacje, podobnie jak w przypadku studiów psychologicznych, należy przynieść propozycję programu do zrealizowania w trakcie wyjazdu oraz sylabusy wybranych przedmiotów. Ułatwi to znacząco wyznaczenie potencjalnych różnic programowych.


Zakwalifikowałam/zakwalifikowałem się na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać przed wyjazdem?


Sprawdź, czy posiadasz jeszcze tzw. kapitał wyjazdowy (12 miesięcy na danym cyklu studiów w przypadku studiów licencjackich lub magisterskich lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych 5-letnich).

Skonsultuj z Pełnomocnikiem ds. studiów psychologicznych/kognitywistycznych program studiów, który zamierzasz realizować podczas stypendium (patrz: punkty powyżej).

Uzyskaj potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej oraz wypełnij wszystkie dokumenty aplikacyjne uczelni przyjmującej.

Wypełnij i uzyskaj zatwierdzenie Learning Agreement (dokument musi być podpisany przez studenta, Pełnomocnika dziekana ds. programu Erasmus+ oraz osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej; akceptowane są skany dokumentów).

Podaj numer konta bankowego (pamiętaj: stypendium wypłacane jest w euro).

Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podpisz umowę finansową z UAM (Grant Agreement).

Wypełnij on-line obowiązkowy test językowy OLS.

Zapoznaj się z informacjami o kraju, do którego się udajesz na stronie MSZ „Polak za granicą”: https://polakzagranica.msz.gov.pl/ oraz pobierz dedykowaną aplikację mobilną.

Zarejestruj swój wyjazd na portalu Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/.

Jeżeli rezygnujesz z wyjazdu przed rozpoczęciem mobilności poinformuj Pełnomocnika dziekana ds. Programu Erasmus+ oraz złóż pisemną rezygnację (formularz dostępny u Pełnomocnika).


Jestem na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać w trakcie pobytu?


Uzyskaj wpis potwierdzający rozpoczęcie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (w możliwie najkrótszym czasie po przyjeździe).

Poinformuj Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus+ oraz odpowiedniego Pełnomocnika Dziekana ds. studiów (psychologicznych lub kognitywistycznych) w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach w Learning Agreement (Wydział).

Poinformuj Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus+ w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach związanych z długością trwania Twojej mobilności.

Jeżeli planujesz przedłużenie stypendium na drugi 2 semestr: poinformuj swojego koordynatora wydziałowego i koordynatora uczelni zagranicznej. Sprawdź możliwości finansowania u swojego administratora wydziałowego.

Skontaktuj się z lokalną sekcją ESN (Erasmus Student Network). Sprawdź, jaką mają dla Ciebie ofertę.

W przypadku jakichkolwiek problemów z zaliczeniem przedmiotów, warunkami studiowania, stanem zdrowia poinformuj koordynatora wydziałowego i/lub Biuro Erasmus+ UAM.

Uzyskaj wpis potwierdzający zakończenie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (uwaga: wyjazd będzie rozliczany zgodnie z datami wpisanymi na Confirmation of study period).

W razie zmian dostępności zaplanowanych wcześniej przedmiotów (np. wybrany kurs nie został uruchomiony), skonsultuj zmiany z pełnomocnikiem na swoich studiach macierzystych (kognitywistyka: dr inż. Marcin Jukiewicz, psychologia dr Julita Wojciechowska).


Wróciłam/wróciłem ze stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać po powrocie ze stypendium?


Przekaż na Wydział dokument Confirmation of Study Period z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności.

Ponownie wypełnij on-line obowiązkowy test językowy OLS.

Wypełnij obowiązkową ankietę online Erasmus+ w terminie 15 dni od otrzymania linku do ankiety (link zostanie wysłany 30 dni przed zakończeniem mobilności na adres mailowy wskazany w umowie; wypełnienie ankiety jest obowiązkowe i jest koniecznym warunkiem rozliczenia całej mobilności).

Rozlicz w BOS-ie wyjazd na podstawie Transcript of Records. Pamiętaj, że dopiero teraz wyznaczone zostaną różnice programowe do zrealizowania w zobowiązującej postaci. Wykaz tych różnic zostaje przekazany przez Pełnomocnika Dziekana ds. studiów (psychologicznych lub kognitywistycznych) do BOS-u.

 


FAQ DLA OSÓB PLANUJĄCYCH UDZIAŁ W PRAKTYKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Kto może wziąć udział w programie praktyk studenckich Programu Erasmus+?


Praktyki Programu Erasmus+ przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studentów jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.


Jak długo po zakończeniu studiów mogę wyjechać na praktyki?


Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu roku od zakończenia studiów (zdania egzaminu dyplomowego). Studenci planujący wyjazd absolwencki uczestniczą w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.


Kiedy mogę wyjechać na praktyki?


Wyjazd na praktyki powinien być zrealizowany do 30 września każdego roku. Optymalnym terminem wyjazdu na praktyki są wakacje letnie. I jest to termin preferowany w procedurze rekrutacyjnej (i jedyny możliwy w przypadku studentów).


Dokąd mogę wyjechać na praktyki?


Program praktyk powinien być powiązany z programem odbywanych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM lub ukończonych studiów. Praktyka może być realizowana w organizacjach z sektorów publicznych, prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych. Studenci mogą korzystać z miejsc znajdujących się w ofercie Wydziału, jak również proponować lokalizacje (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z instytucją przyjmującą).


Na jak długo mogę wyjechać na stypendium?


Praktyki Programu Erasmus+ przyznawane są na okres trzech miesięcy. W sytuacji, gdy liczba chętnych jest mniejsza niż liczba miejsc stypendialnych, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium na dodatkowy miesiąc.


Jakie dokumenty należy złożyć w trakcie procedury kwalifikacyjnej?


Student ubiegający się o praktyki Programu Erasmus+ zobowiązany jest do złożenia kompletu następujących dokumentów:
a) podanie zawierające wskazanie miejsca i terminu odbywania praktyk,
b) zaświadczenie z Biura Obsługi Studiów o średniej ocen,
c) dokument potwierdzający znajomość języka obcego adekwatnego dla realizacji praktyki
d) wstępną zgodę organizacji, w której planowana jest praktyka (np. wydruk korespondencji mailowej potwierdzający gotowość organizacji, w której realizowana będzie praktyka, do przyjęcia osoby aplikującej o stypendium na praktykę).


Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na praktyki?


Początek rekrutacji jest ogłaszany każdorazowo przez Pełnomocnika dziekana ds Programu Erasmus+. Najczęściej rekrutacja na program praktyk rozpoczyna się w maju. Informacja o początku rekrutacji znajduje się na stronach Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content