Przewodnik Studenta WPiK 2021/2022, zeszyt I: Studia

Wybory zajęć fakultatywnych

Studia na naszych kierunkach pozwalają na indywidualizację ich przebiegu. Służą temu przedmioty fakultatywne. Zamieszczone tu schematy pomogą Tobie zorientować się w tym przed jakimi wyborami staniesz w trakcie poszczególnych latach studiów:

Pamiętaj – zanim się zdecydujesz na wybór przedmiotu fakultatywnego zapoznaj się z ich ofertą:

Jeśli tam zamieszczone informacje są dla Ciebie niewystarczające, aby podjąć decyzję o wyborze przedmiotu, skonsultuj się z jego kierownikiem w trakcie jego dyżuru. Decydowanie to proces. Nie odkładaj jego rozpoczęcia na ostatnią chwilę. Dokonaj świadomego wyboru! W ten sposób decydujesz o swoim wykształceniu!

 

Co zrobić gdy?

Chcę studiować na dwóch latach w roku
Chcę przełożyć przedmiot
Przekroczyłem dopuszczalną liczbę nieobecności na zajęciach
Chcę zmienić grupę, wybrany przedmiot i/lub prowadzącego
Chcę przedłużyć sesję egzaminacyjną
Mam niezaliczony przedmiot
Mam nieobecność na zaliczeniu i/lub egzaminie
Chcę wziąć urlop
Skreślono mnie z listy studentów i chcę wznowić studia
Chcę uzyskać zgodę na Indywidualną Organizację Studiów
Chcę uzyskać zgodę na Indywidualny Tok Studiów
Chcę uznania wcześniejszych osiągnięć
Chcę egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego
Chcę wcześniej podejść do zaliczenia i/lub egzaminu
Chcę zracjonalizować koszty studiów niestacjonarnych
Chcę przesunąć termin płatności opłaty semestralnej lub rozłożyć ją na raty
Mam trudną sytuację materialną i chcę mniej płacić za studia
Chcę zarejestrować pracę dyplomową

Chcę studiować na dwóch latach w roku

Jeśli chcesz skrócić czas trwania studiów, albo nadrobić stracony rok, złóż wniosek o jednoczesną realizację 2 kolejnych lat studiów (§ 15 RS UAM). Jeżeli chcesz studiować jednocześnie na dwóch ostatnich latach jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia do wniosku, musisz dołączyć zgodę promotora pracy magisterskiej na realizację 4 semestrów seminarium magisterskiego w jednym roku. Jeżeli studiujesz psychologię stacjonarną, dołącz także zgodę na realizację specjalności w jednym roku akademickim. Jeśli studiujesz w trybie niestacjonarnym pamiętaj, że w przypadku uzyskania zgody na  jednoczesną realizację 2 kolejnych lat studiów, zostaniesz obciążony opłatą semestralną w podwójnej wysokości.

Chcę przełożyć przedmiot

Złóż wniosek o zaliczenie określonych zajęć przewidzianych w programie studiów w następnych semestrach (§ 26 RS UAM). Masz na to 21 dni od rozpoczęcia semestru. Jeżeli studiujesz psychologię pamiętaj, że opóźnienie realizacji takich przedmiotów jak Ochrona własności intelektualnej, Lektorat i egzamin z języka angielskiego, Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I i II, Psychometria może opóźnić realizację seminarium magisterskiego. Ich zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na seminarium magisterskie. Jeżeli przedmiot realizowany jest w częściach przełożenie części pierwszej skutkuje koniecznością przełożenia kolejnej. Przełożenie np przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką powoduje dodatkowo, że musisz przełożyć realizację przedmiotu Psychometria, warunkiem bowiem uczestnictwa w Psychometrii jest zaliczony cały przedmiot Metodologia badań psychologicznych ze statystyką  (zasada ta dotyczy również sytuacji, kiedy nie zaliczysz przedmiotu). Zanim wystąpisz z wnioskiem o przełożenie jakiegoś przedmiotu sprawdź w programie studiów, czy jego zaliczenie nie jest wymienione w warunkach wstępu na inny przedmiot.

Przekroczyłem dopuszczalną liczbę nieobecności na zajęciach

Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na mocy decyzji Dziekana i w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia obowiązuje 80% obecności na wszystkich laboratoriach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach (§ 18.1.2. RS UAM). Są to formy zajęć wymagające kontaktu z prowadzącym. Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia dodatkowo zobowiązani są do obecności podczas wykładów (§ 18.1.1. RS UAM). Zasady te wpisane są w sylabusy zajęć i publikowane w USOS, a informację o nich studenci otrzymują od prowadzących w przeciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru (§ 18.1. RS UAM). Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia zaświadczenie lekarskie. Na WPiK nie ma jednak obowiązku usprawiedliwiania nieobecności. Wszystkie nieobecności wchodzą do jednej puli. Mieszczą się w niej zarówno nieobecności wynikające z choroby (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), jak i inne spowodowane ważnymi sprawami życiowymi. Należy więc pamiętać, że nieobecność spowodowana chorobą, nawet usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, nie zwiększa puli dopuszczalnych nieobecności. Przekroczenie ich limitu skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu. Jeśli masz więc nieobecność skontaktuj się jak najszybciej z prowadzącym zajęcia. Za jego zgodą może będzie możliwe uzupełnienie brakującej obecności przez udział w zajęciach z tego samego przedmiotu z inną grupą lub w innym trybie studiów (dotyczy psychologii). Zachowasz wtedy limit dopuszczalnych nieobecności. Pamiętaj, że ich wykorzystanie na początku semestru jest ryzykowne. Zawsze może się później przydarzyć coś, co uniemożliwi Tobie uczestnictwo w zajęciach, a ich odrabianie może być już wtedy niemożliwe. W przypadku dłuższej nieobecności podczas zajęć, spowodowanej chorobą lub ważnymi sprawami życiowymi, możesz wystąpić o urlop długoterminowy (zob. Chcę wziąć urlop…).

Chcę zmienić grupę, wybrany przedmiot i/lub prowadzącego

Zmiany grup, przedmiotów fakultatywnych i/lub prowadzących są możliwe jedynie przez dwa pierwsze tygodnie semestru. Po tym terminie tego typu wnioski nie są rozpatrywane. Jeżeli z jakichś ważnych powodów nie możesz uczęszczać na zajęcia grupy w której jesteś złóż wniosek o zmianę grupy. Na tym wniosku wpisz powód zmiany, numer grupy z której chcesz się wypisać jak i tej, do której chcesz się zapisać. Na wypisanie się z grupy i dołączenie do nowej muszą swoim podpisem wyrazić zgodę obaj prowadzący. Warto w tym celu się przed samymi zajęciami skontaktować z nimi (na dyżurze, mailowo). W niektórych przypadkach pomaga w znalezieniu miejsca w innej grupie tzw. “Giełda miejsc” w systemie USOS.  Jeżeli Przedmiot z którego chcesz zrezygnować jest kilkuczęściowy i wcześniej nie zdałeś jego wcześniejszej części nawet jeśli dostaniesz zgodę na jego zmianę dalej masz obowiązek zdania niezaliczonej części przedmiotu bez jednak obowiązku jego kontynuacji.

Chcę przedłużyć sesję egzaminacyjną

Regulamin Studiów UAM nie przewiduje przedłużenia sesji zaliczeniowej, a jedynie egzaminacyjnej (§ 39 RS UAM). Nie jest też powodem wnioskowania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej brak zaliczenia z przedmiotu. Jeśli w terminie pierwszego podejścia do egzaminu bądź podejścia poprawkowego zdarzyło się Tobie coś nieprzewidywalnego (np. choroba), co uniemożliwiło Tobie zdawanie egzaminu i zostały przez Ciebie spełnione warunki usprawiedliwienia nieobecności na nim, złóż wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. Jeśli sytuacja dotyczyła pierwszego podejścia, złóż wniosek o potraktowanie terminu poprawkowego jako pierwszego podejścia. Dopiero jeśli ten egzamin zakończy się dla Ciebie niepowodzeniem złóż wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej i możliwość podejścia w niej do egzaminu poprawkowego. Standardowy czas przedłużenia sesji egzaminacyjnej to jeden miesiąc. Możliwe jest też przedłużenie sesji o kolejny miesiąc, ale ta sytuacja zdarza się niezwykle rzadko i tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach. Nie ma możliwości przedłużania sesji egzaminacyjnej na 5 roku jednolitych studiów magisterskich, na 3 roku studiów pierwszego stopnia oraz na 2 roku studiów drugiego stopnia.

Mam niezaliczony przedmiot

Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki obowiązuje 80% obecności na wszystkich laboratoriach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach, a studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia dodatkowo zobowiązani są do obecności podczas wykładów (§ 18 RS UAM). Brak obecności na tych formach zajęć powoduje automatycznie brak zaliczenia. Niezaliczenie przedmiotu następuje na skutek braku obecności, negatywnej oceny lub niestawienia się na zaliczenie lub egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów, ćwiczeń, konwersatoriów i/lub seminariów z przedmiotu (jeśli są przewidziane w programie). Jeśli w roku akademickim masz trzy lub mniej niezaliczonych przedmiotów, złóż wniosek w systemie USOS o powtarzanie zajęć (§ 34 RS UAM). Niezaliczenie takiej liczby przedmiotów pozwala Tobie na kontynuację nauki w kolejnym roku akademickim na roku wyższym. Jeśli masz cztery lub więcej niezaliczonych przedmiotów, również możesz wnioskować o ich powtarzanie, ale wtedy nie możesz kontynuować nauki na roku wyższym. Na złożenie wniosku masz 14 dni od zakończenia roku akademickiego lub przedłużonej sesji egzaminacyjnej. Jeśli nie uzyskasz zaliczenia z powtarzanego przedmiotu, czeka Cię nieuchronne skreślenie z listy studentów (§ 35.2 RS UAM). W takiej sytuacji studenci często skreślają się na własną prośbę i składają wniosek o wznowienie (patrz Skreślono mnie z listy studentów…). Jeśli skreślenie nastąpiło na skutek niezaliczenia przez Ciebie powtarzanego przedmiotu z pierwszego roku, nie masz możliwości ubiegania się o wznowienie studiów. Twój powrót na studia możliwy jest wtedy jedynie w trybie postępowania rekrutacyjnego (§ 56 RS UAM).

Mam nieobecność na zaliczeniu i/lub egzaminie

Jeśli informacja o Twojej nieobecności na zaliczeniu dotarła do prowadzącego najpóźniej w dniu zaliczenia i masz na ten dzień lekarskie usprawiedliwienie (§ 23 RS UAM), to możesz prosić prowadzącego o wyznaczenie innego terminu zaliczenia, ale jedynie w czasie trwania sesji zaliczeniowej (nie ma możliwości przedłużania sesji zaliczeniowej). Jeśli z kolei informacja o Twojej nieobecności w terminie egzaminu, na który zapisałeś się w USOS, dotarła do prowadzącego najpóźniej w dniu egzaminu i masz na ten dzień lekarskie usprawiedliwienie, to możesz wnioskować o pierwsze podejście do egzaminu w terminie poprawkowym, a jeśli podejście to zakończy się niepowodzeniem możesz wnioskować o przedłużenie sesji egzaminacyjnej (zobacz Chcę przedłużyć sesję…) i wyznaczenie w niej terminu poprawkowego. Jeśli podejście do egzaminu poprawkowego zakończy się dla Ciebie niepowodzeniem, nie ma możliwości wyznaczenia kolejnego terminu.

Chcę wziąć urlop

Możliwe są dwie formy urlopu: krótko i długoterminowy (§ 42; § 45 RS UAM). O krótkoterminowy urlop nie musisz wnioskować, ale pamiętaj, że na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki może on trwać jedynie do wyczerpania dopuszczalnego przez prowadzących limitu nieobecności na laboratoriach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach. Przekroczenie limitu dopuszczalnych nieobecności z tych form przedmiotu skutkuje bowiem jego niezaliczeniem. Jeśli potrzebujesz urlopu długoterminowego napisz wniosek. Możesz w ciągu studiów dwukrotnie wnioskować o tego typu urlop. Urlop długoterminowy wydłuża czas studiów. W trakcie trwania urlopu długoterminowego możesz wnioskować o możliwość realizacji wybranych przedmiotów. Po powrocie z urlopu ustalone zostaną dla Ciebie różnice programowe, z nich dowiesz się, jakie przedmioty musisz realizować.

Skreślono mnie z listy studentów i chcę wznowić studia

Złóż wniosek o wznowienie studiów. W przebiegu studiów możesz jeden raz wznowić się na studia stacjonarne, nie ma ograniczenia wznowień na studia niestacjonarne (§ 54 RS UAM); nie ma możliwości wznowienia: na pierwszy rok zarówno jednolitych studiów magisterskich, jak i na pierwszy rok pierwszego i drugiego stopnia; podczas procedury wznawiania zostanie poddany analizie na podstawie wpisów do USOS dotychczasowy tok Twoich studiów, wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości; jeśli zaległości na tym roku jest niewiele możesz wnioskować o wznowienie również na kolejny rok, wtedy będziesz równocześnie na dwóch kolejnych latach; jeśli zaległości tym roku jest wiele to ewentualnie możesz wnioskować o możliwość realizacji wybranych przedmiotów z roku wyższego niż ten na który nastąpi wznowienie; wznowienie na wybrany rok studiów zawsze związane jest z ustalaniem różnic programowych, a na trybie niestacjonarnym także z ustalaniem dodatkowych płatności; w ramach ustalania różnic programowych wskazywane są te przedmioty z niższych lat (tzn. niższych niż rok, na który nastąpiło wznowienie), które zostały Tobie zaliczone na podstawie zaliczeń uzyskanych w poprzednich latach akademickich. Oceny z tych przedmiotów zostaną uznane na podstawie karty różnic programowych przez BOS – nie musisz w tej kwestii nic robić. Jeśli chcesz mieć również uznane przedmioty z roku, na który Ciebie wznowiono, a które zostały Tobie zaliczone w poprzednich latach akademickich, musisz o zgodę na to prosić prowadzących poszczególne przedmioty. Ich zgody wpisywane są na specjalnym formularzu (zob. Chcę uznania wcześniejszych osiągnięć). Wniosek o uznanie wcześniejszych osiągnięć przekazujesz pracownikowi BOS, masz na to 14 dni od rozpoczęcia semestru. Jest ona podstawą do racjonalizacji kosztów studiów niestacjonarnych (zob. Chcę zracjonalizować koszty studiów). Wznowienie na 5 rok jednolitych studiów magisterskich, na 3 rok studiów pierwszego stopnia i 2 rok drugiego stopnia wymaga zgody promotora pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) na wznowienie pracy z Tobą przerwanej na skutek skreślenia Ciebie z listy studentów. Jeżeli skreślenie nastąpiło na skutek niepodejścia przez Ciebie do obrony pracy dyplomowej w terminie do 30 września i masz zaliczone wszystkie przedmioty z przebiegu studiów, łącznie z ostatnim semestrem seminarium dyplomowego (licencjackiego/magisterskiego), możesz wnioskować o wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej (§ 55 RS UAM). Masz na to rok od daty końca Twoich studiów.

Chcę uzyskać zgodę na Indywidualną Organizację Studiów

Jeśli realizujesz na przykład dwa kierunki studiów, realizujesz dwa lata w roku, nadrabiasz różnice programowe, bierzesz udział w absorbujących projektach, jesteś długotrwale lub przewlekle chory (§ 13 RS UAM) jesteś w ciąży lub jesteś rodzicem warto złożyć wniosek o Indywidualną Organizację Studiów; IOS przyznawany jest na rok akademicki; na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki IOS przyznawany jest w zakresie indywidualnego doboru do grup i indywidualizacji sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej; po otrzymaniu IOS niezwłocznie musisz o tym poinformować prowadzących poszczególne przedmioty i ustalić z nimi warunki zaliczania przedmiotów; masz na to 14 dni od daty rozpoczęcia się semestru.

Chcę uzyskać zgodę na Indywidualny Tok Studiów

Jeśli chcesz wprowadzić pewne modyfikacje przedmiotów w programie studiów, tak aby bardziej dostosować go do swoich indywidualnych zainteresowań lub potrzeb (§ 16 RS UAM) możesz skorzystać z Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Program taki jest dostępny dla osób, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce i zaliczyły I rok studiów (ITS jest również dostępny dla studenta I roku studiów drugiego stopnia jeśli ukończy studia pierwszego stopnia z bardzo dobrymi wynikami). W ramach ITS możesz wprowadzić modyfikacje do studiowanego programu studiów (np. wprowadzić do niego dodatkowe przedmioty, zamienić przedmioty z ogólnego programu Twojego kierunku na przedmioty oferowane na innych kierunkach). Przy projektowaniu swojego ITS pamiętaj jednak, że program taki nie powinien mieć mniej punktów niż program obowiązujący na Twoim kierunku i nie może znacząco obniżyć efektów uczenia (§ 16.1 RS UAM). Oznacza to m.in., że nie powinno zastępować się przedmiotów zaawansowanych (np. z programu 5 roku) przedmiotami wprowadzającymi (np. z programu roku 1 lub 2). W przygotowaniu indywidualnego programu oraz w trakcie jego realizacji pomoże ci opiekun naukowy. Może nim być profesor albo doktor habilitowany. Warto pamiętać, że znalezienie opiekuna, przygotowanie kompletu dokumentów oraz proces przyznania ITS są czasochłonne, dlatego warto wcześniej zgłosić się do odpowiedniego pełnomocnika i ustalić ramy czasowe ubiegania się o ITS. Proces związany z uzyskaniem ITS obejmuje: 1. znalezienie pracownika WPIK, który zgodzi się na pełnienie roli opiekuna naukowego, 2 ustalenie indywidualnego programu studiów, 3. jeśli wybierasz przedmioty spoza oferty WPIK musisz uzyskać zgody innych wydziałów albo uczelni na realizację zajęć z ich oferty,4. złożenie w BOS kompletu dokumentów (wniosek o ITS z uzasadnieniem skierowany do dziekana WPIK, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, pisemną zgodę opiekuna naukowego, wykaz przedmiotów z indywidualnego programu studiów, (ewentualną) zgodę innych wydziałów albo uczelni na zaliczenie zajęć, 5. uzyskanie opinii pełnomocnika dziekana oraz samego dziekana, 6. uzyskanie opinii rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej, która ostatecznie decyduje o przyznaniu (lub nie) ITS.

Chcę uznania wcześniejszych osiągnięć

Jeśli chcesz aby uznano twoje wcześniejsze osiągnięcia, czyli w większości przypadków przepisano już uzyskaną ocenę, złóż specjalnie przygotowany wniosek dostępny w BOS. We wniosku wpisujesz nazwę przedmiotu do przepisania, jego wymiar godzinowy, liczbę punktów ECTS oraz uzyskaną ocenę. Do wniosku dołącz również poświadczenie otrzymania tej oceny (np. wydruk z USOS). Wniosek powinien w pierwszej kolejności zostać zaopiniowany przez kierownika przedmiotu, z którego chcesz przepisać ocenę. Następnie jest opiniowany przez odpowiedniego pełnomocnika. Na tej podstawie dziekan podejmuje ostateczną decyzję. Ocena jest następnie wpisywana do USOS. Przepisanie oceny zaplanuj z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wniosek (zaopiniowany już przez kierownika przedmiotu) musisz złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru. Przepisanie oceny może być podstawą racjonalizacji kosztów studiów niestacjonarnych (zob. Chcę zracjonalizować koszty studiów…).

Chcę egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego

Jeżeli masz zastrzeżenia co do poprawności przebiegu zaliczenia lub egzaminu możesz wnioskować o zaliczenie komisyjne zajęć lub egzamin komisyjny. Aby skorzystać z możliwości komisyjnego zaliczenia zajęć student powinien złożyć wniosek do dziekana. Uwaga, wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od wpisania oceny niedostatecznej lub odmowy zaliczenia (§ 31.2 RS UAM). Należy pamiętać, że wniosek o zaliczenie komisyjne można złożyć jedynie w przypadku gdy nie podejdziemy do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego (§ 32.2 RS UAM). Jeśli skorzystasz z poprawki nie możesz już ubiegać się o zaliczenie komisyjne. Gdy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie zaliczenie komisyjne odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Przeprowadzi je komisja składająca się z dziekana (lub wskazanej przez niego osoby), prowadzącego zajęcia oraz innego specjalisty w dziedzinie. Możesz także poprosić (we wniosku) o obecność obserwatora (może nim być inny nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu). W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu możesz wystąpić do dziekana z wnioskiem o egzamin komisyjny (§ 33 RS UAM). Wniosek musisz złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku egzaminu. Pamiętaj aby dokładnie opisać swoje zastrzeżenia w uzasadnieniu wniosku. Decyzję w sprawie egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, egzamin może się odbyć po 3 dniach od wydania decyzji (§ 33.4 RS UAM). W swojej decyzji dziekan wskaże datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu komisyjnego oraz skład komisji egzaminacyjnej (który jest taki jak w przypadku zaliczenia komisyjnego). W przypadku egzaminu komisyjnego także możesz poprosić we wniosku o obserwatora, którym może być przedstawiciel samorządu lub nauczyciel akademicki.

Chcę wcześniej podejść do zaliczenia i/lub egzaminu 

Wcześniejsze podejście nie oznacza przedterminu, jest to dla Ciebie właściwe podejście. Jedyną podstawą wcześniejszego podejścia do zaliczeń i/lub egzaminów jest uzyskanie przez Ciebie zgody dziekana na IOS (patrz warunki uzyskania IOS) i ustalenie z prowadzącymi poszczególne przedmioty terminów zaliczeń i/lub egzaminów. Terminy wpisywane są na Indywidualną Kartę Zaliczeń i Egzaminów. Karta trafia do Twojej teczki. Ustalenia są wiążące. Warunkiem podejścia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie wchodzących w jego skład laboratoriów/ćwiczeń/konwersatoriów/ćwiczeń terenowych.

Chcę zracjonalizować koszty studiów niestacjonarnych

Jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych i zaliczyłeś część przedmiotów z aktualnego roku na podstawie uznania wcześniejszych osiągnięć lub przepisania oceny (zob. Chcę uznania wcześniejszych osiągnięć oraz Skreślono mnie z listy studentów…), a także gdy uzyskałeś zgodę na przeniesienie przedmiotu na kolejny rok (zob. Chcę przełożyć przedmiot) – złóż wniosek o racjonalizację kosztów studiów. Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych przekaże do Biura Obsługi Studentów informację w jakiej wysokości Twoja opłata semestralna może być obniżona proporcjonalnie do liczby zaliczonych i realizowanych przedmiotów.

Chcę przesunąć termin płatności opłaty semestralnej lub rozłożyć ją na raty

Ustal z pełnomocnikiem ds. studiów niestacjonarnych nowy harmonogram płatności i zapisz go we wniosku do dziekana o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty. Jeśli dziekan zaakceptuje harmonogram, będzie on Ciebie obowiązywał. Pamiętaj, że terminy płatności mogą być przesuwane wyłącznie w obrębie roku akademickiego, którego te płatności dotyczą.

Mam trudną sytuację materialną i chcę mniej płacić za studia

Skorzystaj z oferty stypendiów socjalnych, a jeśli jesteś na studiach niestacjonarnych złóż także wniosek do Rektora UAM o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty semestralnej (specjalny formularz dostępny w BOS). Do wniosku dołącz dokumenty poświadczające Twoją trudną sytuację materialną. Jeśli tego nie zrobisz wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. Na złożenie wniosku dotyczącego opłat w semestrze zimowym masz czas do 15 listopada, a opłat w semestrze letnim do 31 marca. Wniosek może dotyczyć tylko jednego semestru. Pamiętaj, że wniosek nie może dotyczyć pierwszego semestru na pierwszym roku studiów oraz że kwota zwolnienia jest opodatkowana podatkiem dochodowym (§ 14 RO UAM). Dziekan opiniuje wniosek uwzględniając możliwości finansowe wynikające z preliminarza (budżetu) studiów.

Chcę zarejestrować pracę dyplomową

Jeżeli za zgodą promotora i do 30 września (§ 60 RS UAM) został przez Ciebie zarejestrowany w systemie APD tytuł pracy dyplomowej (w rozumieniu § 57 RS UAM magisterskiej/licencjackiej), masz maksymalnie miesiąc (od terminu rejestracji tytułu) na wgranie jej treści do systemu. Tytuł pracy dyplomowej może być zarejestrowany jedynie wtedy, gdy praca jest już napisana, a potwierdza to promotor podpisaniem pierwszej strony pracy w wersji papierowej, której skan przekazujesz do BOS. Inicjujesz procedurę podając BOS wymagane zarządzeniem Rektora UAM nr 3/2020/2021 informacje https://psychologia.amu.edu.pl/dla-studenta/zdalny-egzamin-dyplomowy/. Egzamin dyplomowy odbywa się nie wcześniej niż po 2 tygodniach od wgrania pracy do systemu APD (czas ten jest potrzeby na napisanie recenzji i zapoznanie się z nimi przez Ciebie) i nie później niż po 3 miesiącach od terminu rejestracji tytułu pracy (§ 64 RS UAM).

Jeżeli praca została przez Cebie zarejestrowana do 30 września i wgrana do systemu APD a nie udało Ci się podejść do egzaminu dyplomowego, czego konsekwencją było skreślenie z listy studentów, złóż wniosek o wznowienie studiów wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (§ 55 RS UAM). Możesz to zrobić bez ustalania różnic programowych w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od planowego terminu ukończenia studiów. Jeżeli z kolei nie udało się Tobie zarejestrować pracy do 30 września i w konsekwencji zostałeś skreślony z listy studentów złóż wniosek o wznowienie na 5 rok studiów. Konieczna jest opinia promotora. Jeżeli uzyskasz zgodę na wznowienie zostaną Tobie wyznaczone różnice programowe. Kiedy je zaliczysz oraz kiedy wyrazi na to zgodę promotor zainicjujesz procedurę rejestracji pracy dyplomowej przekazując BOS wymagane informacje.

Stosowne zarządzenia i instrukcję znajdziesz w zakładce dla studenta: Zdalny egzamin dyplomowy.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content