Grupa Spotkaniowa Dydaktyków WPiK

Od roku akademickiego 2017/18 w wybrane piątki w godzinach 11.00-12.30 odbywają się na Wydziale spotkania dydaktyków kierunków psychologia i kognitywistyka. Spotkania te mają charakter dyskusyjny, przybrały formułę swobodnej wymiany myśli na temat różnych aspektów dydaktyki realizowanej na naszych kierunkach. Ich tematem są kluczowe kwestie dla jakości nauczania na kierunkach prowadzonych przez Wydział. W kolejnych latach odbyły się spotkania dotyczące:

 • ​​Diagnoza sylwetki studenta – jakich studentów spotykamy na zajęciach i co z tego wynika dla prowadzenia procesu dydaktycznego
 • ​​Niesamodzielność studentów
 • ​​Pracujący student czy studiujący pracownik?
 • ​​Ocenianie kształtujące
 • ​​Tablety, smartfony i laptopy na zajęciach
 • ​​Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji
 • ​​Praca w małych grupach/zespołach – doświadczenia i sugerowane rozwiązania
 • ​​Rozwijanie kompetencji współpracy/społecznych rozwijane w toku studiów w IP
 • ​​Rozmowa o studentach z podejrzeniem zaburzeń psychicznych
 • ​​Co to znaczy przygotować studenta do startu w zawodzie psychologa, kognitywisty?
 • Standaryzacja postępowania przy zaliczeniach i egzaminach
 • Metody weryfikacji wiedzy i kompetencji studentów
 • Przestrzeń: organizacja i wyposażenie
 • Dydaktyka w laboratoriach WPiK
 • Tutoring w edukacji dorosłych

 
W semestrze letnik roku akademickiego 2019/20 spotkania zostały zaplanowane na:
w marcu 6, 20, 3
w kwietniu 17
w maju 15, 29
Zapraszamy do zgłaszania kolejnych tematów do dyskusji.
 
Informacje szczegółowe:
Cel: podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach: Psychologia i Kognitywistyka
Metoda: grupa spotkaniowa skoncentrowana na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia dydaktyki na przedmiotach objętych programem studiów na kierunkach: Psychologia i Kognitywistyka
Adresaci: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, doktoranci
Sposób uczestnictwa: dobrowolny
Uzasadnienie: prowadzący zajęcia dydaktyczne napotykają w procesie ich projektowania i realizowania na problemy niespecyficzne dla swoich przedmiotów. Mowa tu o takich uniwersalnych makroproblemach jak np. prowadzenie grupy edukacyjnej, planowanie czasu i przestrzeni, formułowanie celów, dobór środków i metod itd., ale też o mikroproblemach takich jak sprawdzanie obecności, motywowanie, sprawdzanie wyników uczenia się itd. Każdy z dydaktyków podchodzi do nich w „swój” sposób i rozwiązuje je „po swojemu”. Są to indywidualne zasoby każdego z nich. Spotkania mają być poświęcone wymianie tych doświadczeń. Na ich skutek poszerzone zostaną zasoby indywidualne realizujących dydaktykę od lat, a w przypadku młodych dydaktyków powstanie baza na której będą mogli tworzyć swoje własne rozwiązania.
Organizacja: poszczególne spotkania organizowane są wokół konkretnego problemu. Prowadzący spotkanie wprowadza go i dba o koncentrację uczestników na nim. Funkcja prowadzącego jest przechodnia. Zarówno pulę problemów, kolejność ich podejmowania jak i prowadzących ustala grupa. Na tej podstawie powstaje harmonogram spotkań.
Aktualny czas i miejsce spotkań: Wydział Psychologii i Kognitywistyki, sala nr 70, uzgodnione piątki godz. 11.00-12.30.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content