KONKURS na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

utworzone przez | maj 11, 2020 | Aktualności, Bieżące, Granty, Organizacja, Zatrudnienie

KONKURS na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki
na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (konkurs_1/WPiK/19/20_stypendium naukowe doktorant) w ramach projektu NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164) „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Adamczyk, prof. UAM.

Streszczenie projektu dostępne jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452920-pl.pdf

 1. Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. tytuł magistra psychologii;
 2. status uczestnika studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub status doktoranta w szkole doktorskiej
  (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 3. podstawowa wiedza z zakresu psychologii życia w pojedynkę oraz psychologii pozytywnej;
 4. średniozaawansowana wiedza z obszaru badań jakościowych, w szczególności
  z obszaru psychologii narracyjnej oraz narracyjnej analizy danych;
 5. średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz analizy danych jakościowych;
 6. podstawowe umiejętności w zakresie transkrypcji wywiadów;
 7. podstawowa wiedza i umiejętności w obszarze prowadzenia analiz statystycznych oraz obsługi podstawowych programów statystycznych;
 8. doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie artykułów naukowych oraz referatów konferencyjnych;
 9. doświadczenie w zakresie pracy w projektach naukowych.

Dodatkowe atuty: bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), systematyczność, rzetelność, terminowość, wytrwałość, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka motywacja do podejmowania realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy
w zespole.

 1. Opis zadań:
 2. udział w prowadzeniu badań z zastosowaniem wywiadów narracyjnych;
 3. udział w przygotowaniu danych zebranych w badaniach jakościowych do analizy,
  w tym udział w transkrypcji wywiadów;
 4. udział w prowadzeniu narracyjnej analizy danych zebranych w badaniach jakościowych i opracowaniu wyników analizy oraz udział w upowszechnianiu wyników;
 5. udział w prowadzeniu ilościowych badań walidacyjnych (opracowanie i walidacja narzędzi badawczych);
 6. udział w końcowej, całościowej analizie danych, opracowaniu wyników oraz ich upowszechnianiu w zakresie wyników badań jakościowych.

III. Warunki przyznawania stypendium naukowego:

Stypendysta/Stypendystka zostanie wyłoniony/wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN
w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 Konkurs na stypendium naukowe NCN przeprowadzi komisja stypendialna, której przewodniczyć będzie kierownik projektu. Komisja będzie rozpatrywać wnioski, biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu
o konkursie. Komisja stypendialna będzie oceniać wnioski w skali punktowej, wskazanej
w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., oraz opracuje ranking kandydatów do stypendium. Komisja stypendialna przy ocenie kandydatów będzie brać pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Wybrany kandydat/kandydatka będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 2100 zł miesięcznie.

Miejsce pracy: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu;

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2020 r.

Data rozpoczęcia: lipiec 2020 r.

Czas trwania umowy: 21 miesięcy.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny skierowany do kierownika projektu, uzasadniający chęć przystąpienia do projektu;
 3. CV zawierające szczegółowe informacje na temat kariery naukowej i badawczej, w tym informacje o publikacjach, udziale w projektach badawczych, wystąpieniach konferencyjnych, osiągnięciach naukowych i organizacyjnych wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie kandydata/kandydatki pozwolą na realizację zadań przewidzianych w projekcie badawczym;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
 5. kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra;
 6. zaświadczenie potwierdzające status uczestnika studiów doktoranckich lub status doktoranta w szkole doktorskiej;
 7. kopie pierwszej strony wszystkich publikacji;
 8. opis projektów, w których uczestniczył kandydat/kandydatka (maksymalnie dwie strony maszynopisu);
 9. list rekomendacyjny (opcjonalnie).

Wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy kierownika projektu: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl, w tytule maila wpisując  „Stypendium naukowe w konkursie SONATA BIS 9”.” oraz podając numer referencyjny konkursu konkurs_1/WPiK/19/20_stypendium naukowe doktorant. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 13.06.2020 r.

Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rekrutacja jest dwustopniowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz
2) rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, z którymi skontaktujemy się drogą telefoniczną lub e-mailową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną,
a wyniki rekrutacji zostaną także opublikowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.

 Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
  z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
  26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content