KONKURS na stanowisko adiunkt-stażysta podoktorski na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

utworzone przez | maj 11, 2020 | Aktualności, Bieżące, Granty, Organizacja, Zatrudnienie

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkt-stażysta podoktorski na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020) w ramach projektu NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164) „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Adamczyk, prof. UAM.

Streszczenie projektu dostępne jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452920-pl.pdf

 1. Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;
 2. stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2013 r., przy czym okres ten może być wydłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo, do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką
  i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
  a w przypadku kobiet, 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 3. stopień doktora kandydatowi/kandydatce nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na stanowisku post-doc;
 4. kandydat/kandydatka nie jest osobą, dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym;
 5. kandydat/kandydatka w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia
  w projekcie nie był zatrudniony/nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę
  w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 6. zaawansowana wiedza z zakresu psychologii życia w pojedynkę oraz psychologii pozytywnej;
 7. zaawansowana wiedza na temat badań jakościowych, w tym wiedza z zakresu psychologii narracyjnej oraz narracyjnej analizy danych;
 8. wysokie umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych z zastosowaniem wywiadów, w tym w zakresie prowadzenia wywiadów narracyjnych oraz narracyjnej analizy danych;
 9. umiejętności w zakresie prowadzenia analiz statystycznych i obsługi podstawowych programów statystycznych;
 10. bogate doświadczenie i umiejętności w zakresie pracy w ramach projektów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 11. bogate doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań jakościowych
  i ilościowych w postaci recenzowanych artykułów w prestiżowych czasopismach,
  a także w formie referatów prezentowanych w trakcie konferencji lokalnych
  i zagranicznych;
 12. wiedza z obszaru zarządzania danymi osobowymi i badawczymi w projektach.

 Dodatkowe atuty: bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie), systematyczność, rzetelność, terminowość, wytrwałość, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka motywacja do realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy w zespole.

 Opis zadań:

 1. udział w opracowaniu procedury wywiadu narracyjnego;
 2. udział w prowadzeniu badań z zastosowaniem wywiadów narracyjnych;
 3. udział w przygotowaniu danych zebranych w badaniach jakościowych do analizy,
  w tym udział w transkrypcji wywiadów;
 4. udział w przeprowadzeniu narracyjnej analizy danych zebranych w badaniach jakościowych oraz udział w opracowaniu wyników analizy;
 5. udział w prowadzeniu ilościowych badań walidacyjnych (opracowanie i walidacja narzędzi badawczych) oraz udział w analizie danych, opracowaniu i upowszechnianiu wyników badań walidacyjnych;
 6. udział w prowadzeniu pierwszego, drugiego i trzeciego pomiaru w badaniach ilościowych;
 7. udział w analizie danych i opracowaniu wyników badań zebranych w trzech pomiarach w badaniach ilościowych, a także udział w końcowej, całościowej analizie danych i opracowaniu wyników badań ilościowych i jakościowych;
 8. udział w upowszechnianiu wyników badań ilościowych i jakościowych w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, referatów konferencyjnych i monografii;
 9. udział we wdrożeniu planu zarządzania danymi w projekcie.

III. Warunki zatrudnienia:

– miejsce pracy: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu;

– data rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2020 r.;

– data rozpoczęcia pracy: lipiec 2020 r.;

– rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony;

– okres zatrudnienia: I umowa na okres 6 miesięcy; II umowa na okres 6 miesięcy; III umowa do 29.03.2025 r.,

– wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie (na zasadach określonych
w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych; Załącznik do uchwały Rady NCN nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.);

– w okresie pobierania wynagrodzenia osoba wybrana w drodze konkursu nie będzie mogła pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;

– w okresie pobierania wynagrodzenia osoba wybrana w drodze konkursu nie będzie mogła pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny skierowany do kierownika projektu z uzasadnieniem zainteresowania projektem;
 3. CV zawierające szczegółowe informacje na temat kariery naukowej i badawczej,
  w tym informacje o publikacjach, udziale w projektach badawczych, wystąpieniach konferencyjnych, osiągnięciach naukowych i organizacyjnych wraz ze wskazaniem,
  w jakim zakresie dotychczasowe osiągniecia i doświadczenie kandydata/kandydatki pozwolą na realizację zadań przewidzianych w projekcie badawczym;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
 5. kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 6. kopie pierwszej strony wszystkich publikacji;
 7. opis projektów, w których uczestniczył kandydat (maksymalnie dwie strony maszynopisu);
 8. list rekomendacyjny.

Wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy kierownika projektu: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl, w tytule maila wpisując  „Dokumenty Adiunkt-Stażysta Podoktorski Sonata Bis 9” oraz podając numer referencyjny konkursu konkurs_15_WPiK_adiunkt-stażysta podoktorski_1_2020. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 13 czerwca 2020 r.

Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się drogą telefoniczną lub e-mailową.

Rekrutacja jest dwustopniowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną,
a wyniki rekrutacji zostaną również opublikowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
  z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
  26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content