Leczenie zaburzeń osobowości borderline: rozważania kliniczne, etyczne i empiryczne – Kenneth N. Levy

Treatment for Borderline Personality Disorder: Clinical, Ethical, and Empirical Considerations
Leczenie zaburzeń osobowości borderline: rozważania kliniczne, etyczne i empiryczne

Kenneth N. Levy
Tuesday, March 22nd, 2022 / wtorek, 22 marca 2022

https://www.researchgate.net/profile/Kenneth-Levy

Kenneth N. Levy jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) oraz profesorem zwyczajnym Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Stanu Pensylwania , gdzie jest zastępcą dyrektora ds. szkolenia klinicznego i dyrektorem laboratorium badania osobowości, psychopatologii i psychoterapii. W ciągu ostatnich 20 lat dr K.N. Levy prowadził i nadzorował szkolenie kliniczne ponad 75 doktorantów i habilitantów w zakresie praktyki TFP. Dr Levy posiada również mianowanie na Wydziale Psychiatrii w College Medyczynym Joan and Sanford I. Weill na Uniwersytecie Cornell w Nowym Jorku, gdzie wykładał przed objęciem stanowiska na Uniwersytecie Pensylwania. W Cornell jest starszym współpracownikiem wydziału, członkiem Komitetu Sterującego i zastępcą dyrektora ds. badań Instytutu Zaburzeń Osobowości (PDI) kierowanego przez Otto F. Kernberga, Johna F. Clarkina i Franka E. Yeomansa. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię przywiązania, zaburzenia osobowości oraz proces i efekty psychoterapii. Jego celem jest zrozumienie mechanizmów rozwoju i utrzymywanie się zaburzeń osobowości, w dalszej zaś perspektywie – opracowanie i badanie terapii, które byłyby bezpośrednio ukierunkowane na te mechanizmy. Dr Levy jest autorem ponad 175 artykułów i rozdziałów oraz trzech książek (Relatedness, self-definition, and mental representations: Essays in honor of Sidney J. Blatt, 2005, Brunner-Routledge; Case studies in abnormal psychology, 2017, Sage; Borderline Personality Disorder, Psychiatric Clinics of North America, 2018, Saunders). Publikował w wielu czołowych czasopismach, takich jak American Journal of Psychiatry, Development and Psychopathology, Journal of Consulting and Clinical Psychology oraz Psychological Science. Zrealizował również blisko 400 prezentacji konferencyjnych, kolokwiów i warsztatów, w tym wykładów i przemówień plenarnych. Dr Levy jest doradcą naukowym prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i konsultantem badawczym Komitetu Psychoterapii Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, jak również członkiem Ittelsona w Grupie Rozwoju Psychiatrii, oraz doradcą byłego senatora Patricka Kennedy’ego i Forum Kennedy’ego. Jest również członkiem Komitetu Działalności Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego i współpracownikiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wydziału 12 (Psychologii Klinicznej), 29 (Psychoterapii) i 39 (Psychoanalizy), a także Stowarzyszenia na rzecz Naukowej Psychologii (APS) oraz Towarzystwa na rzecz Eksploracji Integracji Psychoterapii (SEPI).


Kenneth N. Levy is a certified Transference-Focused Psychotherapy (TFP) therapist and supervisor and a tenured Professor in the Clinical Area of the Department of Psychology at the Pennsylvania State University, where he is the Associate Director of Clinical Training and the Director of the Laboratory for the Study of Personality, Psychopathology, and Psychotherapy. Over the last 20 years, Dr Levy has taught and supervised the clinical training of over 75 doctoral and postdoctoral students in the practice of TFP. Dr Levy also has a faculty appointment in the Department of Psychiatry at the Joan and Sanford I. Weill Medical College of Cornell University where he taught prior to taking a faculty position at Penn State. At Cornell he is a Senior Faculty Fellow, Steering Committee member, and the Associate Director of Research at the Personality Disorders Institute (PDI) under the direction of Drs Otto F. Kernberg, John F. Clarkin, and Frank E. Yeomans. Dr Levy’s research interests are in attachment theory, personality disorders and psychotherapy process and outcome. His goal is to understand the mechanisms involved in the development and maintenance of personality disorders, with the ultimate goal of developing and studying treatments that directly target these mechanisms. Dr Levy has authored more than 175 articles and chapters and three books (Relatedness, self-definition, and mental representations: Essays in honor of Sidney J. Blatt, 2005, Brunner-Routledge; Case studies in abnormal psychology, 2017, Sage; Borderline Personality Disorder, Psychiatric Clinics of North America, 2018, Saunders). He has published in a number of top tier journals such as the American Journal of Psychiatry, Development and Psychopathology, the Journal of Consulting and Clinical Psychology, and Psychological Science. He has also made almost 400 conference presentations, colloquia, grand rounds, and workshops, including keynotes and plenary addresses. Dr Levy has served as a science advisor to the President of the American Psychoanalytic Association (APsA) and a research consultant to the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Psychotherapy Committee, as well as the Ittelson Fellow to the Group for Advancement of Psychiatry (GAP), and as an advisor to former Senator Patrick Kennedy and the Kennedy Forum. He is also a member of the Committee on Scientific Activities of the APsA and is a fellow of the American Psychological Association, Division 12 (Clinical Psychology), 29 (Psychotherapy), and 39 (Psychoanalysis), the Association for Psychological Science (APS), and the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI).

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

mar 22 2022
Expired!
Skip to content