Zdalny egzamin dyplomowy – informacje

 

Szanowni Państwo,
w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z Panią Prorektor prof. J. Wójcik przy akceptacji Pani Rektor prof. B. Kaniewskiej, proponujemy następujący schemat postępowania dotyczący składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego roku studiów:

  • termin złożenia pracy dyplomowej zostaje przesunięty do 15 października br.; po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej należy niezwłocznie przeprowadzić egzamin dyplomowy,
  • student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej (i w związku z tym nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego) może w terminie do 15 października złożyć wniosek do dziekana o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów – decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan),
  • student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej i nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej; student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów – decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan).

Powyższe postanowienia dotyczą roku akademickiego 2019/2020.

Mając na uwadze konieczność raportowania do systemu POLon prosimy by rozliczenie studentów, w tym studentów ostatniego roku studiów, odbywało się jak najszybciej. Wszyscy studenci powinni posiadać jednoznaczny status: wpisany na kolejny rok akademicki, skreślony lub absolwent.

Zdalny egzamin dyplomowy (psychologia) – przebieg

Zdalny egzamin dyplomowy (kognitywistyka) – przebieg

APD – instrukcja (promotor/recenzent)

APD – instrukcja – protokół elektroniczny

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Zarządzenia:

ZR-3/2020/2021 Archiwum Prac Dyplomowych

ZR-4/2020/2021 Jednolity System Antyplagiatowy

ZR-5/2020/2021 Egzamin dyplomowy