Dane jednostki

utworzone przez | lis 27, 2013 | Granty, NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca.

1. Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2. Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo): 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1

3. Numer telefonu: 61 829 43 07

4. Numer faks: 61 829 44 44

5. Adres e-mail: wjacek@amu.edu.pl

6. Adres strony www: www.amu.edu.pl

7. Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko): Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Jacek Witkoś

8. Numer NIP: 7770006350

9. Numer REGON: 000001293

10. KRS: NIE DOTYCZY

11. Identyfikator gminy: 306401 1

12. Status organizacyjny:

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (wydziały)

Uczelnia wyższa (pozostałe jednostki)

13. Podmiot sprawujący nadzór: Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

14. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności: AUU – uniwersytet

15. Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?:

TAK (wydziały)

NIE (pozostałe jednostki)

16. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?: TAK

17. Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?: TAK

18. Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej? TAK

19. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.): TAK

(Proszę pamiętać o konieczności uzupełnienia dodatkowego oświadczenia o tym, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej).

Informacja na stronach NCN w sprawie „pomocy publicznej”.

20. Forma prawna: Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

21. Wielkość przedsiębiorstwa: NIE DOTYCZY

Skip to content