Bardzo ważne – USOS!!!!!

utworzone przez | wrz 26, 2012 | Dydaktyka

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USOS
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
SEMESTR ZIMOWY

W związku z wprowadzeniem przez UAM indeksu elektronicznego, od 1 X 2012 roku do obowiązków każdego studenta WNS UAM należy:
1. Sprawdzanie poczty przydzielonej na serwerze UAM, tylko z tego adresu student komunikuje się z uczelnia i jej pracownikami i tylko na ten adres jest wysyłana oficjalna korespondencja uczelni ze studentem. http://studenci.amu.edu.pl/szybkie-linki/poczta-studencka
2. Samodzielne zarejestrowanie się w systemie USOS na wszystkie zajęcia (także fakultatywne) objęte programem studiów dla danego semestru – ostateczny termin zapisu na zajęcia semestru zimowego – 19 X 2012. http://usosweb.amu.edu.pl
Po tym terminie przyjmuje się, że student zrezygnował z uczestnictwa w danych zajęciach, nie ma możliwości późniejszego dopisywania studentów do grup zajęciowych.
3. Do 19 X 2012 student powinien zostać poinformowany przez prowadzącego zajęcia o warunkach zaliczenia zajęć, które są wymagane do zaliczenia danego przedmiotu.
4. Zapisanie się na terminy egzaminów w systemie USOS.
5. Na egzamin i zaliczenie student zgłasza się z legitymacja studencką i jeżeli został mu wydany – indeksem.
6. Do egzaminu i zaliczenia można przystąpić jedynie po wypełnieniu warunków podanych w punktach 2, 3, 4 i 5. Niewypełnienie chociażby jednego z tych punktów jest wystarczającym powodem wpisania oceny ndst.
7. Ostateczny termin pojawienia się oceny w systemie USOS to 7 dni od daty zaliczenia bądź egzaminu.
8. Student, który nie zgłosił się na zaliczenie lub egzamin i nie poinformował o powodach swojej nieobecności wykładowcy (najpóźniej w dniu zaliczenia bądź egzaminu), otrzymuje ocenę ndst, którą do systemu USOS wprowadza prowadzący zajęcia.
9. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen z zajęć kończących się zaliczeniem – 28 I 2013
10. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen poprawkowych z zajęć kończących się zaliczeniem – 11 II 2013.
11. Ostateczny termin wpisu do sytemu USOS ocen z zajęć kończących się egzaminem – 18 II 2013
12. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen poprawkowych z zajęć kończących się egzaminem – 15 IV 2013.
13. Oceny do sytemu USOS może wpisywać jedynie osoba prowadząca zajęcia.
14. Osoby zgłaszające się z wnioskami do dziekanatu muszą posiadać wniosek poparty przez dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu.
15. Osoby posiadające IOS zgłaszają ten fakt prowadzącym zajęcia i uzyskują warunki zaliczenia do dnia 19 X 2012 roku.

SZCZEGÓŁOWY INFORMATOR STUDENTA DOSTĘPNY NA STRONIE WWW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH:
http://wns.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/informator-studenta

Skip to content