Badanie: psychologiczne i fizjologiczne aspekty występujące podczas wystąpień publicznych oraz sytuacji zadaniowej (zadanie na komputerze/gra)

utworzone przez | cze 23, 2022 | Badania, Badania Pracownicze

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym! Za udział w badaniu otrzymasz e-kartę podarunkową do Allegro o wartości 30 zł!

Badanie dotyczy tego, co myślimy o stresie i jak to myślenie może wpłynąć na nasze zachowanie w życiu codziennym (m.in. granie w gry).

Badanie jest prowadzone w Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, UAM, Kampus Ogrody).

Badanie polega na oglądnięciu filmu edukacyjnego oraz wykonaniu różnych zadań, m. in. graniu w grę lub wykonaniu jakiegoś zadania.

Uczestnictwo w badaniu może być stresujące i wiązać się z przeżywaniem intensywnych emocji. W trakcie badania mierzone są reakcje fizjologiczne. Badanie składa się z 1 wizyty na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki trwającej około 60 minut.

W podziękowaniu za udział w całym badaniu otrzymasz kartę podarunkową do Allegro w wysokości 30 zł.

Dodatkowo istnieje również możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia o udziale w badaniach naukowych w roli osoby badanej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się poniżej:

Liczba uczestników badania jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział możliwy jest tylko w przypadku spełniania kryteriów związanych z celami naukowymi projektu. W trakcie badania będzie analizowana praca układu krążenia. W związku z tym w badaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które nie mają zdiagnozowanych chorób serca i układu krwionośnego oraz nie przyjmują leków psychotropowych. Mogą wziąć w nim udziału osoby o stanie odżywienia mieszczącym się w przedziale BMI od 17 do 30 (można to obliczyć np. tutaj: bmi-online.pl).

Kierownik projektu: mgr Daria Patalas

Opiekun Naukowy Projektu: prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska, dr Maciej Behnke

Kontakt:

mgr Daria Patalas

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Szamarzewskiego 89

 60 – 568 Poznań

tel: 516-504-149

 e-mail: daria.patalas@amu.edu.pl

Aby zarejestrować swój udział, przejdź do formularza:  

https://forms.office.com/r/JT0FmUrLuy

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, rejestracja nie gwarantuje udziału w badaniu.

INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH WZIAĆ UDZIAŁ W BADANIU

CEL I OPIS BADANIA:

Badanie, w którym będzie Pan/Pani uczestniczył/a, ma na celu poznanie psychologicznych i fizjologicznych aspektów występujących podczas wystąpień publicznych oraz sytuacji zadaniowej (zadanie na komputerze/gra). Polega ono na oglądnięciu filmu edukacyjnego, przygotowaniu wystąpienia publicznego oraz wykonaniu różnych zadań, m. in. graniu w grę lub wykonaniu jakiegoś zadania. Badanie może być stresujące. Poziom stresu może być porównywalny z tym występujących w sytuacjach wystąpień publicznych.

Wyniki badania są ważne dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań występujących podczas wystąpień publicznych. Wyniki mogą pomóc w opracowywaniu lepszych strategii wspierania osób występujących publicznie.

POMIARY W TRAKCIE BADANIA:

W trakcie badania rejestrowane będą parametry fizjologiczne, m.in. częstość bicia serca oraz częstość oddechu.

Rejestracja, żadnego z powyższych sygnałów w trakcie badania sprzętu nie wiąże się z żadnym znanym ryzykiem. Wykorzystywane w badaniu sensory odbierają sygnały elektryczne naturalnie generowane przez ciało.

Cel tego badania nie jest kliniczny, czy też diagnostyczny, a operator aparatury i osoba prowadząca badanie nie jest osobą, która potrafi zinterpretować dane od strony medycznej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU:

W badaniu może wziąć udział każda osoba powyżej 18 roku życia. Jednak musi ona spełnić kilka warunków:

  • osoba nie cierpi na zaburzenia układu sercowo-naczyniowego
  • osoba charakteryzuje się BMI poniżej 30 (przykładowy link do obliczenia BMI – https://bmi-online.pl/ )

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BADANIU

Po zakończonym badaniu w podziękowaniu za czas poświęcony na udział w badaniu otrzyma Pan/Pani voucher do Allegro o wartości 30 zł.

PRAWA UCZESTNIKA BADANIA

Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (także po rozpoczęciu badania) może Pan/Pani się z niego wycofać bez podawania powodu.

Przed rozpoczęciem badania zostanie Pan/Pani poproszony/a o podpisanie formularza zgody na udział w badaniu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody stanowi potwierdzenie zapoznania się i przyjęcia zaproponowanych zasad udziału w badaniu.

W trakcie badania może Pan/Pani zadawać pytania dotyczące własnej roli w prowadzonym badaniu. Osoba prowadząca badanie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na Pana/Pani pytania. W niektórych przypadkach, ze względu na cel badań, może poprosić, o poczekanie na odpowiedź do końca badania. Jeżeli dana informacja jest dla Pana/Pani ważna dla podjęcia decyzji o udziale, może Pan/Pani w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.

Po zakończonym badaniu może Pan/Pani w trakcie kolejnych 3 miesięcy poprosić o usunięcie z bazy swoich wyników i danych. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyników Pana/Pani badań oraz danych osobowych. Pana/Pani dane będą przechowywane na nośnikach chronionych hasłem, a następnie przechowywanych w bezpiecznych pomieszczeniach. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych.

Ze względu na troskę, o jakość badań prosimy, aby przez okres 6 miesięcy nie opisywać tego co działo się w trakcie badania innym osobom, które potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania. Dla dobra badań, oczekujemy, że wszystkie osoby badane będą miały ten sam zakres wiedzy na temat badania w momencie jego rozpoczęcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ANONIMIZOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pan dane będą zanonimizowane, tzn. zostaną z nich usunięte informacje osobowe pozwalające na identyfikację danej osoby, takie jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe (e-mail/numer telefonu). Każdej osobie badanej zostanie nadany indywidualny numer, który posłuży do oznaczenia danych, bez konieczności użycia danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu naukowego.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dostęp do Pana/Pani danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, tj. członkowie zespołu realizującego projekt badawczy.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje będą rozpatrywane indywidualnie. Wszelkie decyzje nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

OSOBA KONTAKTOWA

Mgr Daria Patalas, psycholog

Skontaktować się można ze mną w trakcie badań:

Tel: 516-504-149

e-mail: daria.patalas@amu.edu.pl

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW BADANIA

Miejsce badania

Badanie będzie miało miejsce na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, które znajduje się przy ul. Szamarzewskiego 89 (kampus Ogrody, Rys. 1), budynek AB, sala 63 (po wejściu do budynku korytarzem prosto i w prawo). Po przybyciu na miejsce prosimy poczekać przy drzwiach do sali.

Przygotowanie do badania

Na dwie godziny przed badaniem prosimy: nie pić kawy, herbaty ani innych napojów zawierających kofeinę, nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie przyjmować leków bez recepty. Na godzinę przed badaniem prosimy nie jeść, ograniczyć aktywność fizyczną.

Na badanie prosimy przyjść w wygodnym, dwuczęściowym ubraniu (np. T-shirt i spodnie, w przypadku kobiet ubranie ze swobodnym dostępem do klatki piersiowej np. spódnica/spodnie, rozpinana bluzka/T-shirt) ze względu na konieczność przyklejenia sensorów do ciała zgodnie z rysunkiem (Rys. 2).”. Na ilustracji zamieszczonej po lewej stronie zaznaczono miejsca przymocowania sensorów na klatce piersiowej i plecach. W wypadku osób o silnie owłosionej skórze na potrzeby badania może być konieczne wygolenie niewielkiego kawałka skóry w miejscu przymocowania sensora. Ponadto w trakcie badania będzie mierzona również ilość ruchu wykonywanego przez uczestników badania. W tym celu sensory zostaną umiejscowione na prawym nadgarstku oraz przy obu kolanach i obu kostkach. Sensory zostaną umieszczone za pomocą pasków mocujących sensor wokół kończyny.

Odwołanie badania

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie może Pan/Pani wziąć udziału w umówionym badaniu, prosimy o informację (e-mail, SMS lub rozmowa telefoniczna). W przypadku choroby lub znaczącego negatywnego wydarzenia życiowego prosimy o umówienie się na inny termin.

Dodatkowe pytania

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące badania lub jeśli chciałby Pan/Pani otrzymać końcowy raport z wynikami badań z tego projektu, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu:

mgr Daria Patalas,

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań

tel: 516-504-149

 e-mail: daria.patalas@amu.edu.pl

Ze względu na troskę o jakość badań, proszę zachować tę informację.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wynikami mojej pracy to proszę o kontakt (j.w.)

Dziękuję za współpracę

mgr Daria Patalas

Rys. 1 Mapa obrazująca dojście na miejsce badania.
Rys. 2 Schemat przedstawiający sposób umiejscowienia sensorów.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content