Aktywność studencka

Na wydziale działa 7 kół naukowych. Studenci wydziału mogą angażować się naukowo pod kierunkiem pracowników badawczo-dydaktycznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Studenci zrzeszają się w Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii PSSiAP i Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki SSAK. Na Wydziale prężnie działają organizacje studenckie, które umożliwiają rozwój zainteresowań i kompetencji (m. in. Fabryka Młodych Profesjonalistów), realizowane są studenckie projekty dydaktyczne (Ambasadorowie WPiK, Aktywny Mały Uniwersytet Latający) i badawcze (Studenccy Asystenci Badawczy).

Konkurs na najlepszą pracę empiryczną

Link do strony z konkursami dla studentów.

Regulamin dofinansowania działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich (lub studencko- absolwenckich) znajduje się w intranecie.

Organizacje

Fabryka młodych profesjonalistów

Inicjatywy

Ambasadorzy WPiK
Studenccy Asystenci Badawczy
Rozwój kompetencji psychospołecznych wychowanków domów dziecka

Oferta

Klasy patronackie
Oferta warsztatów dla szkół

Koła naukowe

GRIK (Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej)
Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi. Kognitywistyka oraz robotyka/informatyka mogą mieć wiele wspólnego. Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym głównym projektem jest Pracownia Neurobotyki Kognitywnej “Panika”
kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr inż. Marcin Jukiewicz
Koło Naukowe Psychologii Sądowej
Koło Naukowe Psychologii Sądowej w swej działalności skupia się na szeroko rozumianej tematyce psychologii sądowej i funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości z perspektywy psychologicznej, a także na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej. Zrzesza osoby zainteresowane psychologią sądową i penitencjarną oraz kryminologią i kryminalistyką i ma na celu popularyzację psychologii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i umożliwienie członkom poszerzania swojej wiedzy poprzez m.in. organizację konferencji i seminariów poświęconych wspomnianej tematyce, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, angażowanie się w debaty poruszane na forum Koła czy też współpracę z organizacjami studenckimi i ośrodkami zewnętrznymi. Dzięki spotkaniom z zaproszonymi Gośćmi studenci zyskają okazję do refleksji i dyskusji na omawiane tematy, jak i na uzyskanie informacji o specyfice pracy psychologa sądowego. Będą mogli również przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości od wewnątrz. Dzięki pracy w Kole członkowie nabędą cenne doświadczenie umożliwiające im ukierunkowanie się na ścieżkę późniejszej kariery dzięki pogłębianiu wiedzy w określonym temacie z zakresu psychologii sądowej. Strona koła na FB.
kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr Filip Szumski
prezeska koła: Zuzanna Czerniawska
 
Koło Naukowe „Bliżej Neuropsychologii”
logo koła
Główna problematyka podejmowana w ramach prac koła to geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej związki z rozwojem układu nerwowego. Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii i neuronauki wśród studentów oraz upowszechnianie tej wiedzy.
kontakt: e-mail (dr Sławomir Jabłoński)
opiekun naukowy: dr Sławomir Jabłoński
Koło Naukowe Psychologii Kultury i Religii UAM
Koło zajmuje się tematyką związaną z historyczno-kulturowym podejściem w psychologii oraz wierzeniami w kontekście psychologicznym. Szeroki zakres podejmowanych tematów obejmuje przejawy religijności, duchowości, funkcjonowanie człowieka w kulturze (oraz popkulturze), jak i różnice indywidualne w tym zakresie, a także edukację międzykulturową, psychologię indygeniczną oraz etnopsychologię. Zgłębianie tajników psychologii kultury i religii odbywa się podczas regularnych spotkań konwersatoryjnych, gdzie członkowie i członkinie dyskutują nad literaturą przedmiotu, przeprowadzają autorskie wystąpienia i słuchają wykładów gościnnych. Ponadto studenci i studentki mają możliwość stawiania pierwszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji badawczych, biorąc udział w konferencjach naukowych i badaniach (obecnie dotyczących stereotypu psychologa). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!
Opiekun naukowy: mgr Konrad KośnikPrezes: Wojciech RogowskiWiceprezesi: Julia Klupczyńska, Michał Kordziński
Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM
Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.
kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada
Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych
Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to „Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych” (w tym: „Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów” oraz „Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności” w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.
kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content