Studia Doktoranckie na WPiK

 

Zasady oceny śródokresowej w szkołach doktorskich UAM

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM na rok akademicki 2021/2022 w dyscyplinach:

Uniwersytet Jutra – Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich

 

Program studiów doktoranckich

Ramowy program studiów doktoranckich na WPiK UAM w roku akademickim 2021-2022 (rok IV)

Wykłady ogólnouniwersyteckie
Oferta AMU-PIE
Oferta dydaktyczna Pracowni Pytań Granicznych
Program MOST dla doktorantów


Stypendia i inne świadczenia

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego na WPiK UAM w roku akademickim 2021/2022

Kryteria przyznawania stypendium projakościowego na WPiK UAM w roku akademickim 2021/2022

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w UAM
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Świadczenia pomocy socjalnej
Ubezpieczenie zdrowotne

Przewody doktorskie na WPiK UAM

Warunki przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich na WPiK UAM
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Uchwała Rady IP w sprawie zasad prowadzenia i zaliczania seminariów doktoranckich