Współpraca z otoczeniem

 

Studenci studiów magisterskich, jak i doktoranckich mają możliwość wyjazdu w ramach Programu LLP – Erasmus . Aktualna oferta Partnerów Instytutu znajduje się na stronie Wydziałowej. Skorzystać mogą również z Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

Informacje na temat współpracy z ośrodkami zagranicznymi

Instytut Psychologii prowadzi także badania i współpracę z różnymi ośrodkami i instytucjami krajowymi. Niektóre formy tej współpracy mają wyraźnie charakter wdrożeniowy.

Do tych form współpracy należy między innymi:

 1. Stała współpraca z Fundacją Społeczną „Ludzie dla ludzi” w tworzeniu programów terapeutycznych i profilaktycznych chorób nowotworowych
 2. Zespół Zakładu Psychologii Społecznej współpracuje (prowadząc badania i szkolenia ) z Wielkopolską i Dolnośląską Fundacją Transplantacji oraz Poltransplantem
 3. Zespół pracowników Instytutu (Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Zakład Psychologii Społecznej, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej) działając w ramach Fundacje PHARE – współpracuje stale z Funduszem na rzecz rozwoju wsi „Agrolinia” prowadząc badania i szkolenia liderów społeczności lokalnych; z tego zakresu współorganizowano konferencje krajowe
 4. Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania współpracuje z Wojewódzkim Urzędem ds. Bezrobocia – badania i szkolenia
 5. Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej (prof. H. Sęk) jest ekspertem Krajowej Rady ds. Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, oprócz pracy doradczej wykonuje ekspertyzy i opracowania naukowe
 6. Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju współpracuje od 1990 roku z Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi, z MEN i bezpośrednio z przedszkolami i szkołami podstawowymi i średnimi kształcąc nauczycieli i realizując programy profilaktyczne i edukacyjne z dziećmi i młodzieżą Pracownicy
 7. Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w ramach projektu JEP Tempus Redesign uczestniczyli w przygotowywaniu reformy edukacji elementarnej, obecnie uczestniczą w pracach Obywatelskiego Centrum Edukacyjnego w Warszawie
 8. Pracownicy i studenci Koła Naukowego Psychologii współpracują w ramach tematyki „Agresja i przemoc” z Hotelem-Schroniskiem „Pro-Vita”.
 9. Istnieje także współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – konsultacje z zakresu „public relation” i zarządzania zasobami ludzkimi.

Poniżej przedstawiamy spis projektów w których nasi pracownicy brali udział:

A1. Prace ekspertalne na rzecz instytucji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2006-2008 Brzezińska, A. I. – prace ekspertalne w ramach  PKA – Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzezińska, A. I. – prace ekspertalne w ramach  UKA – Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  PKA – Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  UKA – Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

2008-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  Rady Nauki MNISzW  – członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, przewodniczący Zespołu Roboczego Nauk Humanistycznych i Społecznych ZR-1

2008-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  MNiSzW:

 • Od 2008: Interdyscyplinarny Zespół do spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Unii Europejskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2008: Zespół Interdyscyplinarny do spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2009: Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Oceny Wniosków o przyznanie Stypendiów Naukowych dla Wybitnych Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2010: Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

2006-2010 Sęk H. – coroczne ekspertyzy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektów wydawniczych podręczników akademickich z zakresu psychologii

2006-2010 Sęk, H. i zespół Komitetu Psychologii PAN – ekspertyzy dotyczące oceny jakości czasopism psychologicznych w związku z ich punktowaniem

2006-2008 Sęk, H. – ekspertyzy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące wniosków o nagrody  naukowe w zakresie psychologii

A2. Prace ekspertalne na rzecz innych instytucji

Brzezińska, A. I. (2006 – 2010). Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego w Warszawie.

B. Ekspertyzy i raporty przygotowane na zlecenie różnych instytucji w latach 2006-2010

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim.

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Chirkowska-Smolak, T. (2006). Zaangażowanie pracowników. Raport z badań jakościowych pogłębiających wyniki badań kwestionariuszowychEmployee Engagement Index oraz Manager Effectiveness Index (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Jasielska, A. (2006). Opinia psychologiczna w sprawie popełnienia przestępstwa na zlecenie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu.

Przyszczypkowski, K., Andrzejczak, A., Brzezińska, A. I., Solarczyk-Ambrozik, E., Jakubowska-Mroskowiak, H., Kańduła, S., Kwarcińska, B., Rosalska, M., Wawrzonek, A., Gońda, E. (2006). Polityka oświatowa dla Poznania. Założenia, diagnoza i kierunki zmian. Poznań: Wyd. Urząd Miasta Poznania (ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu m. Poznania).

Strykowska, M., Chirkowska-Smolak, T., Hauziński, A., Ruda, K. (2006). Projekt nt.: Kultura organizacyjna i wyznaczniki efektywności firmy zrealizowany w przedsiębiorstwie Lumel w Zielonej Górze (przygotowany na zlecenie firmy Lumel).

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Iławie.

Beisert, M., Nowicka, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Toruniu.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Beisert, M., Marcinek, P. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Beisert, M., Halemba, K. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie sytuacji wychowanków na zlecenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Kobylnicy.

Chirkowska-Smolak, T. (2007). Raport z badań jakościowych nt zaangażowania pracowników (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Cierpiałkowska L. (2007). Raport nt.:  Internalizacja i eksternalizacja problemów u dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym miasta Poznania ( przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Poznania Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Społecznej).

Matejczuk, J. (2007). Analiza psychologiczna serii „Miś Fantazy” (odcinki 1-13) pod kątem dopasowania do grupy docelowej dzieci w wieku 4-8 lat. Poznań: Instytut Psychologii UAM (maszynopis niepublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu).

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

Affeldt, M., Czub M., Stawicka M., (2008) – opracowanie merytorycznej koncepcji projektu nt.: System ochrony małych dzieci aplikującego do Programu Wspólnotowego Daphne III (na zamówienie Urzędu Miasta Poznania).

Appelt, K., Jabłoński, S., Hejmanowski, Sz., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2009). Charakterystyki rodzajów rzadkich niepełnosprawności: etiologia, symptomatologia, programy pomocy w Polsce. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane dwa rozdziały:

Appelt, K.,  Jabłoński, S., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Psychospołeczny kontekst projektowania pomocy dla osób z rzadkimi schorzeniami. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 287 – 296). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Appelt, K.,  Jabłoński, S., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Planowanie pomocy dla osób z rzadkimi schorzeniami i ich otoczenia.  W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 297 – 323). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Beisert, M., Halemba, K. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie sytuacji wychowanki na zlecenie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Beisert, M., Halemba, K. (2008). 2 opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawach przestępstw o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Beisert, M. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Koninie.

Beisert, M., Brzeska, A., Marcinek, P. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

Beisert, M., Czub, M., Zielona-Jenek, M. (2008). Ekspertyza w sprawie pracy merytorycznej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, w Gdyni na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Chirkowska-Smolak, T. (2008). Budowanie kultury zaangażowania. (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Chirkowska-Smolak, T. (2008). Raport z badań jakościowych nt. zaangażowania pracowników i przyczyn retencji (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Carlsberg ASC).

Cierpiałkowska L. (2008). Raport nt.: Grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży z grupy wysokiego ryzyka – cele, procedury i zasady prowadzenia (na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Stare Miasto).

Łupkowski, P., Urbański, M. (2008). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Zielona-Jenek, M. (2008). 2 opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Zielona-Jenek, M. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Adamski, M., Beisert, M., Nowicka, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Beisert, M.. Gołata, M., Kempka, J. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Beisert, M., Halemba, K, Widelska-Łasińska, D. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Kościanie.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Beisert, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Lesznie.

Brzezińska, A. I., Kaliszewska K., Matejczuk, J., Przyszczypkowski, K., Cytlak, I. (2009). Analiza problemów przygotowania, przeprowadzenia i oceny wyników egzaminów zewnętrznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ekspertyza). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (maszynopis niepublikowany; raport i ekspertyza przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Brzezińska, A. I., Ogrodzińska, T. (2009). Raport pt. Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu. Warszawa: HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz UNICEF (ekspertyza przygotowana na zlecenie UNICEF).

Chirkowska-Smolak, T. (2009). Zaangażowanie w pracę i satysfakcja pracowników. Raport z badań jakościowych (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Panopa Polska).

Czub, M., Krzywicka-Filuś, A., Zielona-Jenek, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Izdebska, A., Halemba, K., Szumski, F. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Jasielska, A. ( 2009). Profil odbiorcy reklam produktów dziecięcych (ekspertyza przygotowana na zlecenie Agencji Reklamowej Zero2).

Jasielska, A. ( 2009). Profil odbiorcy reklam produktów młodzieżowych (ekspertyza przygotowana na zlecenie Agencji Reklamowej Zero2).

Łupkowski, P. (2009). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej usługi w zakresie rekrutacji pracowników). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Matejczuk, J. (2009). Analiza założeń programów kierowanych do osób z rzadko występującymi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane trzy rozdziały:

Matejczuk, J., Matejczuk, P. (2010). Problematyka niepełnosprawności rzadkich w Europie i Polsce. W:  A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 56 – 70). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matejczuk, J. (2010).  Potrzeby osób z rzadkim ograniczeniem sprawności a koncepcja działań w ramach programów pomocowych. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 106 – 119). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matejczuk, J. (2010). Założenia polskich programów kierowanych do osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (na przykładzie niepełnosprawności wzroku i słuchu oraz niepełnosprawności sprzężonych wzroku, słuchu i mowy). W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 208 – 228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paluszkiewicz, A., Zielona-Jenek, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

Pankalla, A. (2009-2010). Członek Zespołu Eksperckiego Instytutu Obywatelskiego PO RP w Warszawie.

Beisert, M. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Beisert, M., Halemba, K., Widelska-Łasińska, D. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawach przestępstw o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Kościanie.

Beisert, M. (2010). Opinia w sprawie kompetencji kuratora sądowego na zlecenie Biuro Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Brzezińska, A. I., Kaliszewska-Czeremska K., Matejczuk, J., Urbańska, J. (2010). Zadowolenie rodziców z przedszkola. Analiza wyników badań w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (maszynopis niepublikowany) (raport i ekspertyza wykonane na zlecenie Burmistrza miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski).

Chirkowska-Smolak, T., Łaciak, M. (2010). Akademia menedżera. Opracowanie programu  działań usprawniających funkcjonowanie organizacji (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Panopa Polska).

Cierpiałkowska L. (2010). Raport nt.: Konsekwencje psychospołeczne używania i nadużywania leków psychotropowych przez młodzież (przygotowany na na zlecenie Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy).

Cierpiałkowska L. (2010). Raport nt.: Postępowanie diagnostyczne wobec rozwodzących się partnerów z zaburzeniami osobowości (przygotowany na zlecenie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu).

Izdebska, A., Halemba, K., Gołata, M. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Izdebska, A., Roszyk, A., Szumski, F., Jankowiak, A. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej we Wrześni.

Izdebska, A., Halemba, K., Szumski, F. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Łupkowski, P. (2010). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej usługi w zakresie doradztwa biznesowego). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Marcinek, P., Roszyk, A. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie  Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Szwabe, J. (2010). Analiza korpusowa wypowiedzi osób niepełnosprawnych. Warszawa: SWPS (raport z badań przygotowany na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Urbańska, J. (2010). Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością rzadką i sprzężoną w Polsce. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane dwa rozdziały:

Urbańska, J. (2010). Właściwości ekosystemu społecznego osoby niepełnosprawnej a efektywność procesu rehabilitacji. W:  A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności (s. 113 – 129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Urbańska, J. (2010). Zasady rehabilitacji a potrzeby osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 120 – 142). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zielona-Jenek, M. (2010). Opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

 

C. Konstrukcja narzędzi badawczych na zlecenie różnych instytucji w latach 2006-2010

Cierpiałkowska L., Nowicka-Gawęcka H., Pasikowski, T. (2006). Kwestionariusz Stylów Życia Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kwestionariusz był skonstruowany na potrzeby pracy naukowej, a następnie wykorzystany przez innych badaczy, a obecnie przez Szpitale Psychiatryczne i w postępowaniu orzeczniczym)

Hornowska, E., Paluchowski, J. W. (2007). Kwestionariusz pt.: Skala do pomiaru nadmiernego obciążania się pracą (koncepcja autorska, praca wykonana w ramach grantu KBN H01F 087 27).

Opublikowana praca:

Hornowska, E., Paluchowski, J.W. (2007). Praca – skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Brzezińska, A. I., Wolski (2010). Kwestionariusz pt.: Radzenie sobie ze stratą sprawności – KRSS: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / Poznań: Instytut Psychologii UAM (koncepcja autorska, praca wykonana w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08).

Opublikowane prace:

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). Kwestionariusz Radzenia sobie z utratą sprawności – KRSS:  podstawy teoretyczne. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press&IT.

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). Kwestionariusz Radzenia sobie z utratą sprawności – KRSS:  konstrukcja, stosowanie, aplikacje. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press&IT.

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). KRSS – Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 2.

Wolski, P., Brzezińska, A. I. (2010). Znaczenie czasu w procesie radzenia sobie ze stratą sprawności. Czasopismo Psychologiczne, 16 (2).

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Skala rozwoju pt. Karta rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana przez K. Appelt przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, M. Błaszak, K. Kaliszewska-Czeremska, Ł. Przybylski, J. Rawecka, A. Bujacz, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 3-18 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 18-42 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad i Obserwacja”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Dzienniczek”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana przez K. Appelt przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, M. Błaszak, K. Kaliszewska-Czeremska, Ł. Przybylski, J. Rawecka, A. Bujacz, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Matejczuk, J., Urbańska, J. (2010). Kwestionariusz pt.: Zadowolenie rodziców z funkcjonowania przedszkola. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie Burmistrza miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt.: Skala Podejmowania Odpowiedzialności w Pracy – SPOP. Poznań: Aleksandra Bujacz (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie firmy Integra Consulting).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. Skala Wsparcia Organizacyjnego dla Odpowiedzialności (SWOO). Poznań: Aleksandra Bujacz (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie firmy Integra Consulting).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz SFL – Badanie ulic miasta Poznania pod kątem potrzeb osób po 60 roku życia. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana we współpracy z Kołem Naukowym Psychologii Twórczości w ramach projektu Design For All – Szkoła Przestrzeni Uniwersalnej).

Hornowska, E., Kaliszewska-Czeremska, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Bujacz, A. (2009 – obecnie). Skale pt. Skrócona skala do pomiaru inteligencji skrystalizowanej dla dzieci w wieku 5-9 lat (wersja M) i dzieci w wieku 10-14 (wersja S). Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, narzędzia przygotowywane we współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie).

Szwabe, J. (2010). Korpus Mowy Osób Niepełnosprawnych (praca przygotowana w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08;

banner_ksztalcenie

banner_stulecie

banner_muzeum

Baza wiedzy UAM

Ogłoszenia »

Drodzy studenci!

Drodzy studenci! Z dniem dzisiejszym, po latach, przestaję pełnić funkcję prodziekana ds studenckich. Funkcję tę przejmuje prof. Lucyna Bakiera. Proszę zwracać się...

 

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Sieńskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 19 października...

 

Komunikat do studentów I lat studiów

Szanowni Studenci I lat studiów, chcielibyśmy uprzejmie poinformować Państwa i jednocześnie prosić o regularne sprawdzanie szkrzynki pocztowej USOS-mail,...

 
Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UAM oraz służb medycznych i mundurowych Komunikat dla studentów UAM: Drogi Studencie, droga Studentko! Jeśli...

 
 

Aktualności »

Free COVID-19 vaccination – international students invited!

Free COVID-19 vaccination – international students invited! Not vaccinated yet? Now you can do it for FREE! If you are an AMU international student and...

 

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT

Uwaga Studentki i Studenci II roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich ! Właśnie wystartowała I edycja konkursu przeznaczonego specjalnie...

 
Październikowy Starter z Biurem Karier UAM 18-22.10.2021

Październikowy Starter z Biurem Karier UAM 18-22.10.2021

Rok akademicki 2021/22 dopiero się zaczął, jednak nigdy nie jest zbyt wcześnie, by rozbudzić Wasz apetyt na karierę! Już teraz chcemy Was zainspirować...

 

Konkurs BESTStudentGRANT

Drogie Studentki, Drodzy Studenci ! Wystartowała VI edycja konkursu BESTStudentGRANT, organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia...