Współpraca z otoczeniem

 

Studenci studiów magisterskich, jak i doktoranckich mają możliwość wyjazdu w ramach Programu LLP – Erasmus . Aktualna oferta Partnerów Instytutu znajduje się na stronie Wydziałowej. Skorzystać mogą również z Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

Informacje na temat współpracy z ośrodkami zagranicznymi

Instytut Psychologii prowadzi także badania i współpracę z różnymi ośrodkami i instytucjami krajowymi. Niektóre formy tej współpracy mają wyraźnie charakter wdrożeniowy.

Do tych form współpracy należy między innymi:

 1. Stała współpraca z Fundacją Społeczną „Ludzie dla ludzi” w tworzeniu programów terapeutycznych i profilaktycznych chorób nowotworowych
 2. Zespół Zakładu Psychologii Społecznej współpracuje (prowadząc badania i szkolenia ) z Wielkopolską i Dolnośląską Fundacją Transplantacji oraz Poltransplantem
 3. Zespół pracowników Instytutu (Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Zakład Psychologii Społecznej, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej) działając w ramach Fundacje PHARE – współpracuje stale z Funduszem na rzecz rozwoju wsi „Agrolinia” prowadząc badania i szkolenia liderów społeczności lokalnych; z tego zakresu współorganizowano konferencje krajowe
 4. Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania współpracuje z Wojewódzkim Urzędem ds. Bezrobocia – badania i szkolenia
 5. Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej (prof. H. Sęk) jest ekspertem Krajowej Rady ds. Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, oprócz pracy doradczej wykonuje ekspertyzy i opracowania naukowe
 6. Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju współpracuje od 1990 roku z Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi, z MEN i bezpośrednio z przedszkolami i szkołami podstawowymi i średnimi kształcąc nauczycieli i realizując programy profilaktyczne i edukacyjne z dziećmi i młodzieżą Pracownicy
 7. Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w ramach projektu JEP Tempus Redesign uczestniczyli w przygotowywaniu reformy edukacji elementarnej, obecnie uczestniczą w pracach Obywatelskiego Centrum Edukacyjnego w Warszawie
 8. Pracownicy i studenci Koła Naukowego Psychologii współpracują w ramach tematyki „Agresja i przemoc” z Hotelem-Schroniskiem „Pro-Vita”.
 9. Istnieje także współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – konsultacje z zakresu „public relation” i zarządzania zasobami ludzkimi.

Poniżej przedstawiamy spis projektów w których nasi pracownicy brali udział:

A1. Prace ekspertalne na rzecz instytucji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2006-2008 Brzezińska, A. I. – prace ekspertalne w ramach  PKA – Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzezińska, A. I. – prace ekspertalne w ramach  UKA – Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  PKA – Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  UKA – Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

2006-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

2008-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  Rady Nauki MNISzW  – członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, przewodniczący Zespołu Roboczego Nauk Humanistycznych i Społecznych ZR-1

2008-2010 Brzeziński, J. M. – prace ekspertalne w ramach  MNiSzW:

 • Od 2008: Interdyscyplinarny Zespół do spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Unii Europejskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2008: Zespół Interdyscyplinarny do spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2009: Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Oceny Wniosków o przyznanie Stypendiów Naukowych dla Wybitnych Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Od 2010: Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

2006-2010 Sęk H. – coroczne ekspertyzy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektów wydawniczych podręczników akademickich z zakresu psychologii

2006-2010 Sęk, H. i zespół Komitetu Psychologii PAN – ekspertyzy dotyczące oceny jakości czasopism psychologicznych w związku z ich punktowaniem

2006-2008 Sęk, H. – ekspertyzy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące wniosków o nagrody  naukowe w zakresie psychologii

A2. Prace ekspertalne na rzecz innych instytucji

Brzezińska, A. I. (2006 – 2010). Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego w Warszawie.

B. Ekspertyzy i raporty przygotowane na zlecenie różnych instytucji w latach 2006-2010

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim.

Beisert, M. (2006). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Chirkowska-Smolak, T. (2006). Zaangażowanie pracowników. Raport z badań jakościowych pogłębiających wyniki badań kwestionariuszowychEmployee Engagement Index oraz Manager Effectiveness Index (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Jasielska, A. (2006). Opinia psychologiczna w sprawie popełnienia przestępstwa na zlecenie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu.

Przyszczypkowski, K., Andrzejczak, A., Brzezińska, A. I., Solarczyk-Ambrozik, E., Jakubowska-Mroskowiak, H., Kańduła, S., Kwarcińska, B., Rosalska, M., Wawrzonek, A., Gońda, E. (2006). Polityka oświatowa dla Poznania. Założenia, diagnoza i kierunki zmian. Poznań: Wyd. Urząd Miasta Poznania (ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu m. Poznania).

Strykowska, M., Chirkowska-Smolak, T., Hauziński, A., Ruda, K. (2006). Projekt nt.: Kultura organizacyjna i wyznaczniki efektywności firmy zrealizowany w przedsiębiorstwie Lumel w Zielonej Górze (przygotowany na zlecenie firmy Lumel).

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Iławie.

Beisert, M., Nowicka, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Toruniu.

Beisert, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Beisert, M., Marcinek, P. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Beisert, M., Halemba, K. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie sytuacji wychowanków na zlecenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Kobylnicy.

Chirkowska-Smolak, T. (2007). Raport z badań jakościowych nt zaangażowania pracowników (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Cierpiałkowska L. (2007). Raport nt.:  Internalizacja i eksternalizacja problemów u dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym miasta Poznania ( przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Poznania Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Społecznej).

Matejczuk, J. (2007). Analiza psychologiczna serii „Miś Fantazy” (odcinki 1-13) pod kątem dopasowania do grupy docelowej dzieci w wieku 4-8 lat. Poznań: Instytut Psychologii UAM (maszynopis niepublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu).

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

Zielona-Jenek, M. (2007). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

Affeldt, M., Czub M., Stawicka M., (2008) – opracowanie merytorycznej koncepcji projektu nt.: System ochrony małych dzieci aplikującego do Programu Wspólnotowego Daphne III (na zamówienie Urzędu Miasta Poznania).

Appelt, K., Jabłoński, S., Hejmanowski, Sz., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2009). Charakterystyki rodzajów rzadkich niepełnosprawności: etiologia, symptomatologia, programy pomocy w Polsce. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane dwa rozdziały:

Appelt, K.,  Jabłoński, S., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Psychospołeczny kontekst projektowania pomocy dla osób z rzadkimi schorzeniami. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 287 – 296). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Appelt, K.,  Jabłoński, S., Wojciechowska, J., Ziółkowska, B. (2010). Planowanie pomocy dla osób z rzadkimi schorzeniami i ich otoczenia.  W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 297 – 323). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Beisert, M., Halemba, K. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie sytuacji wychowanki na zlecenie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Beisert, M., Halemba, K. (2008). 2 opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawach przestępstw o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Beisert, M. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Koninie.

Beisert, M., Brzeska, A., Marcinek, P. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

Beisert, M., Czub, M., Zielona-Jenek, M. (2008). Ekspertyza w sprawie pracy merytorycznej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, w Gdyni na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Chirkowska-Smolak, T. (2008). Budowanie kultury zaangażowania. (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Philips Polska).

Chirkowska-Smolak, T. (2008). Raport z badań jakościowych nt. zaangażowania pracowników i przyczyn retencji (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Carlsberg ASC).

Cierpiałkowska L. (2008). Raport nt.: Grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży z grupy wysokiego ryzyka – cele, procedury i zasady prowadzenia (na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Stare Miasto).

Łupkowski, P., Urbański, M. (2008). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Zielona-Jenek, M. (2008). 2 opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Zielona-Jenek, M. (2008). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Adamski, M., Beisert, M., Nowicka, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Beisert, M.. Gołata, M., Kempka, J. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Beisert, M., Halemba, K, Widelska-Łasińska, D. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Kościanie.

Beisert, M., Halemba, K., Roszyk, A. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Beisert, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Lesznie.

Brzezińska, A. I., Kaliszewska K., Matejczuk, J., Przyszczypkowski, K., Cytlak, I. (2009). Analiza problemów przygotowania, przeprowadzenia i oceny wyników egzaminów zewnętrznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ekspertyza). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (maszynopis niepublikowany; raport i ekspertyza przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Brzezińska, A. I., Ogrodzińska, T. (2009). Raport pt. Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu. Warszawa: HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz UNICEF (ekspertyza przygotowana na zlecenie UNICEF).

Chirkowska-Smolak, T. (2009). Zaangażowanie w pracę i satysfakcja pracowników. Raport z badań jakościowych (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Panopa Polska).

Czub, M., Krzywicka-Filuś, A., Zielona-Jenek, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Izdebska, A., Halemba, K., Szumski, F. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Jasielska, A. ( 2009). Profil odbiorcy reklam produktów dziecięcych (ekspertyza przygotowana na zlecenie Agencji Reklamowej Zero2).

Jasielska, A. ( 2009). Profil odbiorcy reklam produktów młodzieżowych (ekspertyza przygotowana na zlecenie Agencji Reklamowej Zero2).

Łupkowski, P. (2009). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej usługi w zakresie rekrutacji pracowników). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Matejczuk, J. (2009). Analiza założeń programów kierowanych do osób z rzadko występującymi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane trzy rozdziały:

Matejczuk, J., Matejczuk, P. (2010). Problematyka niepełnosprawności rzadkich w Europie i Polsce. W:  A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 56 – 70). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matejczuk, J. (2010).  Potrzeby osób z rzadkim ograniczeniem sprawności a koncepcja działań w ramach programów pomocowych. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 106 – 119). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matejczuk, J. (2010). Założenia polskich programów kierowanych do osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (na przykładzie niepełnosprawności wzroku i słuchu oraz niepełnosprawności sprzężonych wzroku, słuchu i mowy). W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 208 – 228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paluszkiewicz, A., Zielona-Jenek, M. (2009). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

Pankalla, A. (2009-2010). Członek Zespołu Eksperckiego Instytutu Obywatelskiego PO RP w Warszawie.

Beisert, M. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Beisert, M., Halemba, K., Widelska-Łasińska, D. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna w sprawach przestępstw o charakterze seksualnym na zlecenie Sądu Rejonowego w Kościanie.

Beisert, M. (2010). Opinia w sprawie kompetencji kuratora sądowego na zlecenie Biuro Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Brzezińska, A. I., Kaliszewska-Czeremska K., Matejczuk, J., Urbańska, J. (2010). Zadowolenie rodziców z przedszkola. Analiza wyników badań w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (maszynopis niepublikowany) (raport i ekspertyza wykonane na zlecenie Burmistrza miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski).

Chirkowska-Smolak, T., Łaciak, M. (2010). Akademia menedżera. Opracowanie programu  działań usprawniających funkcjonowanie organizacji (maszynopis nieopublikowany) (ekspertyza przygotowana na zlecenie Panopa Polska).

Cierpiałkowska L. (2010). Raport nt.: Konsekwencje psychospołeczne używania i nadużywania leków psychotropowych przez młodzież (przygotowany na na zlecenie Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy).

Cierpiałkowska L. (2010). Raport nt.: Postępowanie diagnostyczne wobec rozwodzących się partnerów z zaburzeniami osobowości (przygotowany na zlecenie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu).

Izdebska, A., Halemba, K., Gołata, M. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Izdebska, A., Roszyk, A., Szumski, F., Jankowiak, A. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Prokuratury Rejonowej we Wrześni.

Izdebska, A., Halemba, K., Szumski, F. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Łupkowski, P. (2010). Analiza aspektów użyteczności i dostępności strony internetowej (na zlecenie firmy oferującej usługi w zakresie doradztwa biznesowego). Raport z przeprowadzonej analizy dla klienta (niepublikowany).

Marcinek, P., Roszyk, A. (2010). Opinia psychologiczno-seksuologiczna na zlecenie  Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Szwabe, J. (2010). Analiza korpusowa wypowiedzi osób niepełnosprawnych. Warszawa: SWPS (raport z badań przygotowany na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Urbańska, J. (2010). Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością rzadką i sprzężoną w Polsce. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08; maszynopis niepublikowany).

Na podstawie ekspertyzy opublikowane dwa rozdziały:

Urbańska, J. (2010). Właściwości ekosystemu społecznego osoby niepełnosprawnej a efektywność procesu rehabilitacji. W:  A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności (s. 113 – 129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Urbańska, J. (2010). Zasady rehabilitacji a potrzeby osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 120 – 142). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zielona-Jenek, M. (2010). Opinie psychologiczno-seksuologiczne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

 

C. Konstrukcja narzędzi badawczych na zlecenie różnych instytucji w latach 2006-2010

Cierpiałkowska L., Nowicka-Gawęcka H., Pasikowski, T. (2006). Kwestionariusz Stylów Życia Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kwestionariusz był skonstruowany na potrzeby pracy naukowej, a następnie wykorzystany przez innych badaczy, a obecnie przez Szpitale Psychiatryczne i w postępowaniu orzeczniczym)

Hornowska, E., Paluchowski, J. W. (2007). Kwestionariusz pt.: Skala do pomiaru nadmiernego obciążania się pracą (koncepcja autorska, praca wykonana w ramach grantu KBN H01F 087 27).

Opublikowana praca:

Hornowska, E., Paluchowski, J.W. (2007). Praca – skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Brzezińska, A. I., Wolski (2010). Kwestionariusz pt.: Radzenie sobie ze stratą sprawności – KRSS: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / Poznań: Instytut Psychologii UAM (koncepcja autorska, praca wykonana w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08).

Opublikowane prace:

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). Kwestionariusz Radzenia sobie z utratą sprawności – KRSS:  podstawy teoretyczne. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press&IT.

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). Kwestionariusz Radzenia sobie z utratą sprawności – KRSS:  konstrukcja, stosowanie, aplikacje. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press&IT.

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). KRSS – Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 2.

Wolski, P., Brzezińska, A. I. (2010). Znaczenie czasu w procesie radzenia sobie ze stratą sprawności. Czasopismo Psychologiczne, 16 (2).

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Skala rozwoju pt. Karta rozwoju dziecka dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana przez K. Appelt przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, M. Błaszak, K. Kaliszewska-Czeremska, Ł. Przybylski, J. Rawecka, A. Bujacz, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 3-18 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 18-42 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad i Obserwacja”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Dzienniczek”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana przez K. Appelt przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, M. Błaszak, K. Kaliszewska-Czeremska, Ł. Przybylski, J. Rawecka, A. Bujacz, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MniSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37 przewidzianego do realizacji w latach 2009-2012). Narzędzie zostanie wykorzystane w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, w ramach projektów upowszechniających wczesną edukację dzieci do lat 3.

Brzezińska, A. I., Matejczuk, J., Urbańska, J. (2010). Kwestionariusz pt.: Zadowolenie rodziców z funkcjonowania przedszkola. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie Burmistrza miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt.: Skala Podejmowania Odpowiedzialności w Pracy – SPOP. Poznań: Aleksandra Bujacz (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie firmy Integra Consulting).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. Skala Wsparcia Organizacyjnego dla Odpowiedzialności (SWOO). Poznań: Aleksandra Bujacz (koncepcja autorska, praca wykonana na zlecenie firmy Integra Consulting).

Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz SFL – Badanie ulic miasta Poznania pod kątem potrzeb osób po 60 roku życia. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, praca wykonana we współpracy z Kołem Naukowym Psychologii Twórczości w ramach projektu Design For All – Szkoła Przestrzeni Uniwersalnej).

Hornowska, E., Kaliszewska-Czeremska, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Bujacz, A. (2009 – obecnie). Skale pt. Skrócona skala do pomiaru inteligencji skrystalizowanej dla dzieci w wieku 5-9 lat (wersja M) i dzieci w wieku 10-14 (wersja S). Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (koncepcja autorska, narzędzia przygotowywane we współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie).

Szwabe, J. (2010). Korpus Mowy Osób Niepełnosprawnych (praca przygotowana w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08;

banner_ksztalcenie

banner_stulecie

banner_muzeum

Baza wiedzy UAM

Ogłoszenia »

Wypalenie zawodowe u prawników – zaproszenie do badania

Wypalenie zawodowe u prawników – zaproszenie do badania

link do badania: http://forms.office.com/r/8de95tzWjh

 

What to do if I have symptoms of COVID-19?

The following documents provide essential information for international students regarding the rules and guidelines for suspected COVID-19 infection: What to do...

 
Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UAM oraz służb medycznych i mundurowych Komunikat dla studentów UAM: Drogi Studencie, droga Studentko! Jeśli...

 
 

Aktualności »

Konkursy na stanowisko adiunkta na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkursy na stanowisko adiunkta na Wydziale Psychologii...

 

Zarządzenie o wprowadzeniu zajęć zdalnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 23 lutego 2022 r. kształcenie...

 

Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Psychozjum

IV edycja Koło Naukowe Psychologii Społecznej działające przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM jak co roku zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej...

 
VIII Konferencja Narracyjna

VIII Konferencja Narracyjna

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 12, 13 i 14 maja 2022 r. w Poznaniu na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...