Przewodnik Studenta WPiK 2019/2020, zeszyt IV: Instrukcje

 

ZESZYT 4: INSTRUKCJE

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?
Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?
Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?
Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?
Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?

W przypadku stwierdzenia przez studenta lub pracownika zaistnienia sytuacji niebezpiecznej powiadamia on natychmiast pracownika portierni lub kierownika administracji. Krótkie instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących na Kampusie, wraz z numerem do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na Kampusie, znajdują się w salach wykładowych, na korytarzu, oraz w siedzibie BOW i BOS. W przypadku zagrożenia pożarowego zawiadamiany jest portier, w przypadku zagrożenia terrorystycznego jest to kierownik administracji. W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten znajduje się na każdej portierni. W przypadku zagrożenia terrorystycznego obowiązują Zasady postępowania i Ewakuacji w przypadku Zaistnienia Incydentu Terrorystycznego. Dokument ten znajduje się u kierownika obiektu.

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?

Pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia służby ratownicze. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego prowadzone są działania zgodne z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Apteczki znajdują się na portierniach Kampusu Ogrody. W przypadku konieczności użycia defibrylatora znajdują się one w każdej portierni.

Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?

W sytuacji nie zagrażającej życiu i zdrowiu student lub pracownik przekazuje informację o zdarzeniu prodziekanowi ds. studenckich w postaci ustnej i na jego prośbę sporządza notatkę służbową. Prodziekan ds. studenckich podejmuje kroki wyjaśniające stosownie do sytuacji. W sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia policję. Policja interweniuje i podejmuje kroki wyjaśniające. Dziekan podejmuje działania zgodnie z zaleceniami policji.

Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?

Sytuacje konfliktowe mogą dotyczyć relacji interpersonalnych między: studentami, studentami a pracownikami, pracownikami, pracownikami lub studentami a osobami z zewnątrz. Student lub pracownik zgłasza zdarzenie jednemu z dziekanów WPiK w postaci skargi. Dziekan zobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy, sporządzenia raportu w formie notatki służbowej i, w razie konieczności, poinformowania o zdarzeniu, w zależności od rodzaju zdarzenia, biuro Kanc-lerza lub biuro Rektora UAM). Podobne procedury obowiązują także w przypadkach związanych z dyskryminacją studentów lub pracowników. W takich sytuacjach władze dziekańskie zobowiązane są dodatkowo do przekazania stosownej informacji: Pełnomocnikowi ds. równego traktowania lub Pełnomocniczce Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?

W tego typu przypadkach nauczyciel akademicki zgłasza zdarzenie prodziekanowi ds. studenckich. Nauczyciel sporządza notatkę służbową do której dołącza materiał dowodowy. Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o dalszych krokach. W przypadku uznania pracy za powstałą w sposób nieuczciwy, ale nie noszącą znamion plagiatu, przeprowadzana jest ze studentem przez prodziekana ds. studenckich rozmowa dyscyplinująca. Praca uznana za powstałą w sposób nieuczciwy nie może być podstawą zaliczenia przedmiotu w związku z czym student otrzymuje z zaliczenia ocenę niedostateczną. Student zachowuje prawo do poprawki lub zaliczenia komisyjnego. W przypadku uznania podejrzenia o plagiat prodziekan ds. studenckich na podstawie dokumentacji dostarczonej przez pracownika formułuje wniosek do prorektor ds. studenckich o wszczęcie procedury wyjaśniającej. Prorektor ds. studenckich podejmuje stosowne kroki. Prodziekan ds. studenckich wzywa studenta i informuje go o nadaniu biegu sprawie. Na czas postępowania kwestia zaliczenia przedmiotu jest zawieszona. Student realizuje tok studiowania. Dalsze decyzje o losach studenta podejmowane są przez prodziekana ds. studenckich po wydaniu opinii przez prorektor ds. studenckich.

banner_stulecie banner_muzeum

Aktualności »

Q&A z prorektor ds. studenckich UAM prof. Bogumiłą Kaniewską

Zapraszamy do obejrzenia spotkania online z prorektor ds. studenckich UAM prof. Bogumiłą Kaniewską i zapoznania się z jej odpowiedziami na pytania studentów...

 

PhD position in Computational Social Choice, Universiteit van Amsterdam

PhD position in Computational Social Choice Institute for Logic, Language and Computation Faculty of Science Universiteit van Amsterdam https://www.uva.nl/en/content/vacancies/2020/01/20-050-phd-position-in-computational-social-choice.html [Due...

 

Zajęcia prowadzone zdalnie zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UAM nr 433/2019/2020

Szanowni Państwo, w poniższych odnośnikach znajdują się dokumenty zawierające zgodę Dziekana na prowadzenie zajęć w formie zdalnej: zajęcia zdalne –...

 

Komunikat prorektora dot. kształcenie na odległość

Poznań, 19 marca 2020 r.   Szanowni Państwo!   Nauczyciele akademiccy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ślad za...