Przewodnik Studenta WPiK 2019/2020, zeszyt IV: Instrukcje

 

ZESZYT 4: INSTRUKCJE

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?
Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?
Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?
Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?
Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?

W przypadku stwierdzenia przez studenta lub pracownika zaistnienia sytuacji niebezpiecznej powiadamia on natychmiast pracownika portierni lub kierownika administracji. Krótkie instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących na Kampusie, wraz z numerem do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na Kampusie, znajdują się w salach wykładowych, na korytarzu, oraz w siedzibie BOW i BOS. W przypadku zagrożenia pożarowego zawiadamiany jest portier, w przypadku zagrożenia terrorystycznego jest to kierownik administracji. W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten znajduje się na każdej portierni. W przypadku zagrożenia terrorystycznego obowiązują Zasady postępowania i Ewakuacji w przypadku Zaistnienia Incydentu Terrorystycznego. Dokument ten znajduje się u kierownika obiektu.

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?

Pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia służby ratownicze. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego prowadzone są działania zgodne z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Apteczki znajdują się na portierniach Kampusu Ogrody. W przypadku konieczności użycia defibrylatora znajdują się one w każdej portierni.

Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?

W sytuacji nie zagrażającej życiu i zdrowiu student lub pracownik przekazuje informację o zdarzeniu prodziekanowi ds. studenckich w postaci ustnej i na jego prośbę sporządza notatkę służbową. Prodziekan ds. studenckich podejmuje kroki wyjaśniające stosownie do sytuacji. W sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu pracownik lub student niezwłocznie zawiadamia policję. Policja interweniuje i podejmuje kroki wyjaśniające. Dziekan podejmuje działania zgodnie z zaleceniami policji.

Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?

Sytuacje konfliktowe mogą dotyczyć relacji interpersonalnych między: studentami, studentami a pracownikami, pracownikami, pracownikami lub studentami a osobami z zewnątrz. Student lub pracownik zgłasza zdarzenie jednemu z dziekanów WPiK w postaci skargi. Dziekan zobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy, sporządzenia raportu w formie notatki służbowej i, w razie konieczności, poinformowania o zdarzeniu, w zależności od rodzaju zdarzenia, biuro Kanc-lerza lub biuro Rektora UAM). Podobne procedury obowiązują także w przypadkach związanych z dyskryminacją studentów lub pracowników. W takich sytuacjach władze dziekańskie zobowiązane są dodatkowo do przekazania stosownej informacji: Pełnomocnikowi ds. równego traktowania lub Pełnomocniczce Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?

W tego typu przypadkach nauczyciel akademicki zgłasza zdarzenie prodziekanowi ds. studenckich. Nauczyciel sporządza notatkę służbową do której dołącza materiał dowodowy. Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję o dalszych krokach. W przypadku uznania pracy za powstałą w sposób nieuczciwy, ale nie noszącą znamion plagiatu, przeprowadzana jest ze studentem przez prodziekana ds. studenckich rozmowa dyscyplinująca. Praca uznana za powstałą w sposób nieuczciwy nie może być podstawą zaliczenia przedmiotu w związku z czym student otrzymuje z zaliczenia ocenę niedostateczną. Student zachowuje prawo do poprawki lub zaliczenia komisyjnego. W przypadku uznania podejrzenia o plagiat prodziekan ds. studenckich na podstawie dokumentacji dostarczonej przez pracownika formułuje wniosek do prorektor ds. studenckich o wszczęcie procedury wyjaśniającej. Prorektor ds. studenckich podejmuje stosowne kroki. Prodziekan ds. studenckich wzywa studenta i informuje go o nadaniu biegu sprawie. Na czas postępowania kwestia zaliczenia przedmiotu jest zawieszona. Student realizuje tok studiowania. Dalsze decyzje o losach studenta podejmowane są przez prodziekana ds. studenckich po wydaniu opinii przez prorektor ds. studenckich.

banner_stulecie banner_muzeum

Ogłoszenia »

Potrzebujesz emocjonalnego wsparcia i pomocy? Czekamy na Ciebie!

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UAM oraz służb medycznych i mundurowych Komunikat dla studentów UAM: Drogi Studencie, droga Studentko! Jeśli...

 
 

Aktualności »

Organizacja zajęć 2020/2021

Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji...

 

Profesor Jan Strelau – wspomnienie

4 sierpnia 2020 r. zmarł Profesor Jan Strelau, najwybitniejszy i jednocześnie najbardziej znany w świecie polski psycholog. Był Profesor Strelau uczonym formatu...

 

Zmarł Profesor Jan Strelau

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4. sierpnia 2020 r. zmarł prof. dr hab. Jan Strelau  fot. OnetKobieta wybitny psycholog, pionier badań...

 

Four new research positions now available for “Religion, Ideology, and Prosociality” project

The official announcements for the four positions have just been posted online here (for the two Ph.D. stipends ) and here (for the two Post-doctoral fellowships). The...