Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

 

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów

oraz

Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

01.06.2017 – 10.09.2017

Studium Pedagogiczne zostało powołane przy Instytucie Psychologii przez Rektora UAM.

Kierownikiem Studium oraz Kursu jest dr Karolina Appelt.
Instytut Psychologii, pokój nr 84
tel. (061) 8292-138 lub -301 (pon.:11.00-14.00)

Celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty w rozumieniu § 6.2. Rozporządzenia MEN i S z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Program Studiów Podyplomowych dostępny jest tutaj

Program Kursu dostępny jest tutaj.

Kurs obejmuje dwa semestry nauki, po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra psychologii absolwenci mogą podjąć naukę na Studium Podyplomowym. Absolwenci Kursu przyjmowani są na III semestr Studiów. Osobom tym zalicza się I i II semestr Studiów –  na podstawie zaliczenia I i II semestru Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, po uprzednim stwierdzeniu braku różnic programowych na obu kierunkach

Wykładowcy: zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Psychologii oraz zaproszeni specjaliści spoza Instytutu Psychologii UAM.

Uczestnictwo w zajęciach Studium jest odpłatne – 3000,00 zł (3 x 1000,00 zł)

Słuchaczami studium mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają tytuł zawodowy magistra psychologii

Uczestnictwo w zajęciach Kursu jest odpłatne – 2000,00 zł (2 x 1000,00 zł)

Słuchaczami kursu mogą być studenci psychologii od IV roku studiów.

TERMINY ZJAZDÓW 2016/2017

PLAN ZJAZDÓW SEMESTR 2 i 3

Warunkiem ukończenia Studium jest aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach oraz napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu.

Praca dyplomowa i egzamin:

  • słuchacze przygotowują samodzielny projekt działań edukacyjnych w wybranym obszarze i dla wybranej grupy dzieci, młodzieży lub osób dorosłych oraz projekt jego ewaluacji
  • przedmiotem egzaminu jest analiza założeń projektu oraz warunków jego efektywności
  • egzamin odbywa się przez komisją w składzie 3-osobowym: psycholog, pedagog, metodyk – kierownik przygotowanego projektu

Limit przyjęć – 60 osób (na Kurs oraz Studium). Decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie Kursu oraz Studiów Podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby chętnych.

Zapisy:

Komplet dokumentów należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w

Instytucie Psychologii w pok. 72

Ul. Szamarzewskiego 89/AB

60-568 Poznań

 

Więcej informacji:

mgr Aleksandra Samelak (kontakt wyłącznie mailowy)
aleksandra.samelak@amu.edu.pl

Wymagane dokumenty od absolwentów i studentów:

  • 1)karta zgłoszenia (absolwenci)/ karta zgłoszenia(studenci)
  • 2) odpis dyplomu ukończenia psychologii (dotyczy absolwentów)
  • 3) wykaz ocen z systemu USOS lub suplement dyplomu magisterskiego(dotyczy absolwentów)
  • 4) ocena pracy lub dorobku zawodowego za okres stażu wystawiona przez bezpośredniego przełożonego (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej – dotyczy absolwentów)
  • 5) 1 zdjęcie
  • 6) kserokopia dowodu osobistego