Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik Studium: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Z-ca Kierownika Studium ds. organizacyjnych dr Teresa Kiszka-Świrydowicz
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. „AB”, pokój 89 i 92
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

Osoba do kontaktu : mgr Katarzyna Koralewska
Sekretariat Instytutu Psychologii UAM
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. „AB”, pokój 73
tel. 61 8292397
e-mail: katarzyna.koralewska@amu.edu.pl

REKRUTACJA ZAWIESZONA!

KOMUNIKATY:

PLAN ZAJĘĆ – wysyłane są na adresy mailowe podane przez słuchaczy

TERMINARZ ZJAZDÓW – zostanie ogłoszony we wrześniu

OGÓLNE INFORMACJE:

STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Cel:
Podyplomowe Studium z Psychoonkologii Klinicznej ma na celu zdobycie współczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych i psychospołecznych aspektów chorób nowotworowych; udziału czynników psychologicznych w genezie chorób nowotworowych, w przebiegu tych schorzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wiedzy na temat kompleksowych metod leczenia i terapii. Podejmowane będą także psychologiczne problemy rodziny (małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwa) opiekującej się pacjentem onkologicznym zmagającym się z chorobą na różnych jej etapach. Wykłady będą ilustrowane aktualnymi osiągnięciami w zakresie psychoonkologii, świadectwami znanych osób. Zajęcia praktyczne są nastawione na doskonalenie umiejętności skutecznych w pomaganiu pacjentom w radzeniu sobie z sytuacją i konsekwencjami choroby oraz umiejętności pomocy rodzinie i przygotowanie praktyczne w grupach Balinta kompetencji ważnych też w działaniu wolontariatu i współdziałaniu z towarzystwami walki z rakiem. Celem tego Studium jest także stworzenie warunków koniecznych dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoonkologa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym.

Specyfiką tego studium będzie odwołanie się do problemów pacjentów onkologicznych zarówno dorosłych jak i dzieci oraz ich rodzin. Uwzględnione zostaną specyficzne potrzeby i problemy pacjentów z różnymi typami chorób nowotworowych i pod tym względem zapraszano też wykładowców, prowadzących zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Specyfika tego studium wynika z tego, że jego misję i program współtworzyli specjaliści różnych dziedzin nauki i praktyki; oferowana wiedza i umiejętności są szerokie, obejmują sprawy ściśle kliniczne, ale też indywidualność pacjenta i jego sytuację życiową, rodzinną i zawodową oraz społeczną.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do szerokiego grona osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w psychoonkologii, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczami Studium mogą zostać osoby posiadające studia wyższe, magisterskie np. w zakresie psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, teologii, fizjoterapii, rehabilitacji, dietetyki lub osoby, które ukończyły wyższe studia artystyczne i humanistyczne lub posiadają pełne wykształcenie medyczne.

Wykładowcy:
Zajęcia na studium będą prowadzili specjaliści w zakresie psychoonkologii z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesorowie medycyny, lekarze, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, magistrowie pielęgniarstwa i rehabilitacji oraz wyspecjalizowany pracownik socjalny; przedstawiciele Instytutu Psychologii UAM prowadzący od wielu zajęcia z problematyki psychologii zdrowia i psychoonkologii. Oprócz wymienionych zespołów swój udział w kształceniu zapowiedzieli prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko, prof. UMK dr hab. Józef Binnebesel z Katedry Pedagogiki Specjalnej, dr Bogusław Stelcer psycholog kliniczny i certyfikowany lider Grup Balinta, mgr Dorota Gołąb, specjalista psychologii klinicznej, Kierownik Pracowni  Psychologii w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad studium pełnią prof. dr hab. Helena Sęk i dr Teresa Świrydowicz z Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM.

Organizacja i tematyka:
Studium trwa dwa semestry (242 godziny, 60 punktów ECTS) w trybie zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele). Warunkiem ukończenia studiów jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów i przygotowanie pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Klinicznej.

Przedmioty, charakterystyka ogólna bloków tematycznych:
1. Medyczne aspekty chorób nowotworowych; przyczyny, geneza, objawy i przebieg choroby
z uwzględnieniem specyfiki nowotworów; metody diagnozowania chorób nowotworowych,
metody i możliwości leczenia.
2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentami nowotworowymi w różnych
warunkach leczenia i okresach choroby.
3. Specyfika leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i paliatywnego oraz opieka hospicyjna –
organizacja, opieka.
4. Znaczenie komunikacji w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej; informowanie pacjenta
i rodziny; komunikowanie się w zespole pacjent-lekarz-pielęgniarka-psycholog-kapelan-
rodzina/ opiekun pacjenta; skuteczne porozumiewanie się, błędy komunikacji.
5. Psychologia w zastosowaniu do chorób nowotworowych – perspektywa psycho-
somatyczna. Psychologiczne czynniki ryzyka chorób nowotworowych, czynniki
osobowościowe, przewlekły stres życiowy a psychoneuroimmunologia: teorie i badania
empiryczne.
6. Psychologia w zastosowaniu do chorób nowotworowych – perspektywa somato-
psychologiczna. Reakcje emocjonalne na zagrożenie rakiem (kancerofobia), Reakcje
poznawcze, emocjonalne i postawy w rożnych fazach choroby, okresie diagnozy
schorzenia, leczenia i rehabilitacji. Zachowania antyzdrowotne, mechanizmy obronne i
strategie radzenia sobie. Kryzys psychiczny związany z chorobą, w zaawansowanej fazie
choroby, problem śmiertelności.
7. Zagadnienia jakości życia pacjentów w różnych fazach choroby nowotworowej, zdrowie
psychiczne, skuteczny udział pacjenta w procesie zdrowienia, pozytywne zmiany
osobowości i stylu życia.
8. Specyfika psychologicznych i społecznych problemów wśród dzieci i młodzieży –
pacjentów onkologicznych.
9. Psychologiczne problemy rodziny pacjenta onkologicznego, komunikowanie się i
psychologiczna pomoc w różnych fazach choroby, a także w sytuacji straty i żałoby.
10. Specyfika diagnozy psychologicznych aspektów w psychoonkologii i różne formy pomocy
psychologicznej: elementarna terapia psychologiczna, psychoterapia, pomoc w kryzysie,
podtrzymanie i wsparcie.
11. Znaczenie opieki duchowej sprawowanej w różnych fazach choroby nowotworowej.
12. Możliwości niesienia pomocy socjalnej pacjentom onkologicznym i ich rodzinom.
13. Role zawodowe personelu zatrudnionego w opiece onkologicznej, Stres zawodowy i
zagrożenie wypaleniem; problemy porozumiewania się w zespole, możliwości i
ograniczenia, formy doskonalenia zawodowego superwizja, praca w grupach Balinta.
Problemy etyczne w psychoonkologii.
14. Grupa Balinta – ćwiczenie i doświadczanie działań praktycznych w kontakcie z
pacjentem, rodziną, innymi specjalistami, tematyka doskonalenia kompetencji
psychoonkologicznych.
15. Praca dyplomowa, tematyka dobrana do zainteresowań uczestników

Opłata za studium:
Czesne za całe studium wynosi 4500 PLN (możliwość płatności w 10 ratach po 450 PLN lub semestralnie po 2250 PLN). Należność należy uiszczać na indywidualne subkonto słuchacza studium.

Warunki rekrutacji:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów
1. podanie o przyjęcie na studia
2. kwestionariusz_osobowy
3. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów medycznych
4. Informacja o aktualnym miejscu pracy
5. Informacja o przebytych szkoleniach
6. 1 fotografia

Rekrutacja na Studium:do 15 września 2015 roku:
Składanie dokumentów: Sekretariat Instytutu Psychologii pok. 73 lub listem poleconym na adres:
Instytut Psychologii UAM
Sekretariat – Studium Podyplomowe Psychoonkologii Klinicznej
Ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Rozpoczęcie studium:
ZAWIESZONE.

ZAPRASZAMY!

banner_stulecie banner_muzeum

Aktualności »

Trwają zapisy na program tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym programie tutoringu akademickiego w Instytucie Psychologii! Tutoring polegał będzie na cyklu indywidualnych spotkań...

 
Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Kapsuła Czasu na 100-lecie poznańskiej psychologii

Szanowni pracownicy Instytutu Psychologii UAM, doktoranci psychologii i nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, studenci psychologii i kognitywistyki wszystkich...

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w Umyśle”

Po raz kolejny Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii UAM ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń...

 
Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

Letnia Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania „Jestem w pracy”

 
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Psychozjum”

II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Psychozjum”

Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama...