Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik Studium: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Z-ca Kierownika Studium ds. organizacyjnych dr Teresa Kiszka-Świrydowicz
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. „AB”, pokój 89 i 92
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

Osoba do kontaktu : mgr Katarzyna Koralewska
Sekretariat Instytutu Psychologii UAM
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. „AB”, pokój 73
tel. 61 8292397
e-mail: katarzyna.koralewska@amu.edu.pl

REKRUTACJA ZAWIESZONA!

KOMUNIKATY:

PLAN ZAJĘĆ – wysyłane są na adresy mailowe podane przez słuchaczy

TERMINARZ ZJAZDÓW – zostanie ogłoszony we wrześniu

OGÓLNE INFORMACJE:

STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOONKOLOGII KLINICZNEJ

Cel:
Podyplomowe Studium z Psychoonkologii Klinicznej ma na celu zdobycie współczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych i psychospołecznych aspektów chorób nowotworowych; udziału czynników psychologicznych w genezie chorób nowotworowych, w przebiegu tych schorzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wiedzy na temat kompleksowych metod leczenia i terapii. Podejmowane będą także psychologiczne problemy rodziny (małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwa) opiekującej się pacjentem onkologicznym zmagającym się z chorobą na różnych jej etapach. Wykłady będą ilustrowane aktualnymi osiągnięciami w zakresie psychoonkologii, świadectwami znanych osób. Zajęcia praktyczne są nastawione na doskonalenie umiejętności skutecznych w pomaganiu pacjentom w radzeniu sobie z sytuacją i konsekwencjami choroby oraz umiejętności pomocy rodzinie i przygotowanie praktyczne w grupach Balinta kompetencji ważnych też w działaniu wolontariatu i współdziałaniu z towarzystwami walki z rakiem. Celem tego Studium jest także stworzenie warunków koniecznych dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoonkologa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym.

Specyfiką tego studium będzie odwołanie się do problemów pacjentów onkologicznych zarówno dorosłych jak i dzieci oraz ich rodzin. Uwzględnione zostaną specyficzne potrzeby i problemy pacjentów z różnymi typami chorób nowotworowych i pod tym względem zapraszano też wykładowców, prowadzących zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Specyfika tego studium wynika z tego, że jego misję i program współtworzyli specjaliści różnych dziedzin nauki i praktyki; oferowana wiedza i umiejętności są szerokie, obejmują sprawy ściśle kliniczne, ale też indywidualność pacjenta i jego sytuację życiową, rodzinną i zawodową oraz społeczną.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do szerokiego grona osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w psychoonkologii, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczami Studium mogą zostać osoby posiadające studia wyższe, magisterskie np. w zakresie psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, teologii, fizjoterapii, rehabilitacji, dietetyki lub osoby, które ukończyły wyższe studia artystyczne i humanistyczne lub posiadają pełne wykształcenie medyczne.

Wykładowcy:
Zajęcia na studium będą prowadzili specjaliści w zakresie psychoonkologii z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesorowie medycyny, lekarze, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, magistrowie pielęgniarstwa i rehabilitacji oraz wyspecjalizowany pracownik socjalny; przedstawiciele Instytutu Psychologii UAM prowadzący od wielu zajęcia z problematyki psychologii zdrowia i psychoonkologii. Oprócz wymienionych zespołów swój udział w kształceniu zapowiedzieli prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko, prof. UMK dr hab. Józef Binnebesel z Katedry Pedagogiki Specjalnej, dr Bogusław Stelcer psycholog kliniczny i certyfikowany lider Grup Balinta, mgr Dorota Gołąb, specjalista psychologii klinicznej, Kierownik Pracowni  Psychologii w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad studium pełnią prof. dr hab. Helena Sęk i dr Teresa Świrydowicz z Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM.

Organizacja i tematyka:
Studium trwa dwa semestry (242 godziny, 60 punktów ECTS) w trybie zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele). Warunkiem ukończenia studiów jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów i przygotowanie pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Klinicznej.

Przedmioty, charakterystyka ogólna bloków tematycznych:
1. Medyczne aspekty chorób nowotworowych; przyczyny, geneza, objawy i przebieg choroby
z uwzględnieniem specyfiki nowotworów; metody diagnozowania chorób nowotworowych,
metody i możliwości leczenia.
2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentami nowotworowymi w różnych
warunkach leczenia i okresach choroby.
3. Specyfika leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i paliatywnego oraz opieka hospicyjna –
organizacja, opieka.
4. Znaczenie komunikacji w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej; informowanie pacjenta
i rodziny; komunikowanie się w zespole pacjent-lekarz-pielęgniarka-psycholog-kapelan-
rodzina/ opiekun pacjenta; skuteczne porozumiewanie się, błędy komunikacji.
5. Psychologia w zastosowaniu do chorób nowotworowych – perspektywa psycho-
somatyczna. Psychologiczne czynniki ryzyka chorób nowotworowych, czynniki
osobowościowe, przewlekły stres życiowy a psychoneuroimmunologia: teorie i badania
empiryczne.
6. Psychologia w zastosowaniu do chorób nowotworowych – perspektywa somato-
psychologiczna. Reakcje emocjonalne na zagrożenie rakiem (kancerofobia), Reakcje
poznawcze, emocjonalne i postawy w rożnych fazach choroby, okresie diagnozy
schorzenia, leczenia i rehabilitacji. Zachowania antyzdrowotne, mechanizmy obronne i
strategie radzenia sobie. Kryzys psychiczny związany z chorobą, w zaawansowanej fazie
choroby, problem śmiertelności.
7. Zagadnienia jakości życia pacjentów w różnych fazach choroby nowotworowej, zdrowie
psychiczne, skuteczny udział pacjenta w procesie zdrowienia, pozytywne zmiany
osobowości i stylu życia.
8. Specyfika psychologicznych i społecznych problemów wśród dzieci i młodzieży –
pacjentów onkologicznych.
9. Psychologiczne problemy rodziny pacjenta onkologicznego, komunikowanie się i
psychologiczna pomoc w różnych fazach choroby, a także w sytuacji straty i żałoby.
10. Specyfika diagnozy psychologicznych aspektów w psychoonkologii i różne formy pomocy
psychologicznej: elementarna terapia psychologiczna, psychoterapia, pomoc w kryzysie,
podtrzymanie i wsparcie.
11. Znaczenie opieki duchowej sprawowanej w różnych fazach choroby nowotworowej.
12. Możliwości niesienia pomocy socjalnej pacjentom onkologicznym i ich rodzinom.
13. Role zawodowe personelu zatrudnionego w opiece onkologicznej, Stres zawodowy i
zagrożenie wypaleniem; problemy porozumiewania się w zespole, możliwości i
ograniczenia, formy doskonalenia zawodowego superwizja, praca w grupach Balinta.
Problemy etyczne w psychoonkologii.
14. Grupa Balinta – ćwiczenie i doświadczanie działań praktycznych w kontakcie z
pacjentem, rodziną, innymi specjalistami, tematyka doskonalenia kompetencji
psychoonkologicznych.
15. Praca dyplomowa, tematyka dobrana do zainteresowań uczestników

Opłata za studium:
Czesne za całe studium wynosi 4500 PLN (możliwość płatności w 10 ratach po 450 PLN lub semestralnie po 2250 PLN). Należność należy uiszczać na indywidualne subkonto słuchacza studium.

Warunki rekrutacji:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów
1. podanie o przyjęcie na studia
2. kwestionariusz_osobowy
3. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów medycznych
4. Informacja o aktualnym miejscu pracy
5. Informacja o przebytych szkoleniach
6. 1 fotografia

Rekrutacja na Studium:do 15 września 2015 roku:
Składanie dokumentów: Sekretariat Instytutu Psychologii pok. 73 lub listem poleconym na adres:
Instytut Psychologii UAM
Sekretariat – Studium Podyplomowe Psychoonkologii Klinicznej
Ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Rozpoczęcie studium:
ZAWIESZONE.

ZAPRASZAMY!

Aktualności »

Zaproszenie na wykład prof. Stanisława Kowalika

Szanowni Państwo, Pracownicy i doktoranci IP W ramach seminarium instytutowego w imieniu dyrektora IP prof. Mariusza Urbańskiego serdecznie zapraszamy na wykład...

 

Zaproszenie na wykład Bernarda Lecoeura

Zapraszamy na wykład psychoanalityka Bernarda Lecoeura pt. Wybór płci. Wykład odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 11.00 (ul. Szamarzewskiego 89, budynek...

 

I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Psychozjum

Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu...

 

PhD positions in Artificial Intelligence (Argument Technology and Medicine) Centre for Argument Technology, University of Dundee, Scotland

Two PhD positions in Artificial Intelligence (Argument Technology and Medicine) Centre for Argument Technology, University of Dundee, Scotland http://jobs.arg.tech EU...

 

Oferty pracy na 2 stanowiska: Post-Doc position

Oferty pracy w projekcie NCN Nazwa jednostki: Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University – Poznań, 1. Nazwa stanowiska: Post-Doc position Wymagania: The...