Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii

 

Program studiów doktoranckich

Ramowy program studiów doktoranckich w IP UAM 2017/2018 (dla rozpoczynających studia w roku akad. 2017-2018)

Ramowy program studiów doktoranckich w IP UAM 2017/2018 (dla rozpoczynających studia w latach 2014/2015-2016/2017)

Wykłady ogólnouniwersyteckie
Oferta AMU-PIE
Oferta dydaktyczna Pracowni Pytań Granicznych
Kształcenie psychopedagogiczne
Program MOST dla doktorantów

Plan zajęć studium doktoranckie 2017/2018

Wykład instytutowy dla doktorantów roku III-IV 2017/2018


Rekrutacja na stacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii na rok akademicki 2017/2018

Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UAM  prowadzone są w dziedzinie nauk społecznych w zakresie:

 • psychologii
 • nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

Termin składania dokumentów: do 7.07.2017
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 13.07.2017

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępnia jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie,
 4. życiorys,
 5. fotografie (2 szt.) kolorowe o wymiarze 37×52 mm,
 6. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów obecnego roku akademickiego, którzy nie posiadają jeszcze odpisu dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego),
 7. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),
 8. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 9. inne dokumenty zgodnie z formami rekrutacji przyjętymi w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie tj.
  1. materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata:
   • publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych – opublikowane lub przyjęte do druku (wymagane oryginalne teksty lub ich kopie do wglądu),
   • opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
   • potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub dyrektora ds. studenckich dotyczące działalności w studenckim ruchu naukowym (pełnione funkcje, organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, udział w badaniach naukowych),
   • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z referatami, komunikatami, posterami wystawione przez organizatora konferencji,
   • w przypadku laureatów  konkursu „Diamentowy Grant” – potwierdzenie przyznania grantu,
   • potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych wystawione przez dyrektora lub prodziekana ds. studenckich (programy wymiany, np. Erasmus/Socrates, MOST, inne wyjazdy stypendialne),
   • decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i działalność studencką (np. dziekana, rektora, stypendium Ministra).
  2. tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej:  (tekst i 10-minutowa  prezentacja komputerowa)
 10. Wypełniony załącznik: Wykaz osiągnięć kandydata
 11. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 12. Kandydat na studia doktoranckie może dołączyć również zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej.

———————————————————————————————————————————-

Stypendia i inne świadczenia

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w IP UAM w roku 2017/2018
Kryteria przyznawania stypendium projakościowego w IP UAM w roku 2017/2018
Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w UAM
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego (stypendium z dotacji projakościowej) w UAM

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Świadczenia pomocy socjalnej
Ubezpieczenie zdrowotne

 

Przewody doktorskie w IP UAM

Warunki przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich w IP UAM
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Uchwała Rady IP w sprawie zasad prowadzenia i zaliczania seminariów doktoranckich