Studia Doktoranckie na WPiK

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM na rok akademicki 2019/2020 w dyscyplinach:

Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich POWR.O3.05.00-00-Z303/17

Program studiów doktoranckich

Ramowy program studiów doktoranckich w IP UAM 2019/2020 (dla roku II i III)
Ramowy program studiów doktoranckich w IP UAM 2019/2020 (dla roku  IV)

Plan zajęć w Studium Doktoranckim IP UAM 2019/2020

Wykłady ogólnouniwersyteckie
Oferta AMU-PIE
Oferta dydaktyczna Pracowni Pytań Granicznych
Kształcenie psychopedagogiczne
Program MOST dla doktorantów

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe na rok akademicki 2019/2020 (dotyczy doktorantów  roku II i III)

  1. Academic writing (rok III)
  2. Narzędzia do krytycznej analizy literatury empirycznej (rok II i III)
  3. Wielozmiennowe techniki analizy danych (rok II)

Stypendia i inne świadczenia

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w IP UAM w roku akademickim 2019/2020
Kryteria przyznawania stypendium projakościowego w IP UAM w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w UAM
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Świadczenia pomocy socjalnej
Ubezpieczenie zdrowotne

Przewody doktorskie w IP UAM

Warunki przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich w IP UAM
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Uchwała Rady IP w sprawie zasad prowadzenia i zaliczania seminariów doktoranckich