Koła naukowe

 

Aktualności dotyczące działalności naszych kół naukowych znaleźć można na specjalnej podstronie. Z dotychczasowymi dokonaniami naszych kół naukowych zapoznać się można w podsumowaniu przygotowanym przez prof. dr hab. Annę Brzezińską i dr hab. Łukasza Kaczmarka (stan na rok 2014). Poniżej znajdziesz opis kół naukowych aktywnych w roku akademickim 2017/2018.

grik GRIK (Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej)

Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi. Kognitywistyka oraz robotyka/informatyka mogą mieć wiele wspólnego. Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym głównym projektem jest Pracownia Neurobotyki Kognitywnej “Panika”

grik Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania

Celem działalności koła jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu zaburzeń odżywiania, psychodietetyki i ciała. Realizujemy go, uczestnicząc w konferencjach naukowych, wykonując projekty badawcze oraz dyskutując nad doniesieniami ze świata literatury i mediów. W 2017/2018 roku planujemy zorganizować kolejną edycję konferencji „Rozmiar w Umyśle”.

Zainteresowanych tematyką zaburzeń odżywiania i cielesności, chcących dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy na spotkanie przeznaczone dla nowych członków, które odbędzie się po rozpoczęciu roku akademickiego 2017/18. Szczegóły dotyczące miejsca oraz data zostaną przez nas podane na naszym fanpage.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Aleksandra Pilarska, mgr Aleksandra Frydrysiak

Koło Naukowe Psychologii Społecznej Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Koło zajmuje się społecznym kontekstem posiadania produktów określonych marek oraz stereotypami płci. Koło jest podzielone na 4 grupy, skupione wokół odrębnych tematów badawczych. Praca w kole polega na realizacji badań i publikowaniu ich wyników.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr Dariusz Drążkowski

skutekSKUTEK (Studenckie Koło Ugruntowywania Teorii w Eksperymentach Kognitywnych)

członkowie koła naukowe SKUTEK skupiają się na wykształceniu umiejętności prowadzenia rzetelnych badań naukowych. Nasze aktywności (projekty, spotkania referatowo-dyskusyjne, organizacja konferencji) odnoszą się do poszczególnych etapów realizacji badań naukowych takich jak : przygotowanie teoretyczne, metodologia, projekt i realizacja badania, prezentowanie wyników oraz refleksja i dyskusja nad ich znaczeniem w kontekście innych badań.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr Łukasz Przybylski

logo kołaKoło Naukowe „Bliżej Neuropsychologii”

Główna problematyka podejmowana w ramach prac koła to geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej związki z rozwojem układu nerwowego. Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii i neuronauki wśród studentów oraz upowszechnianie tej wiedzy.

kontakt: e-mail (dr Sławomir Jabłoński)
opiekun naukowy: dr Sławomir Jabłoński

grik Koło Naukowe Psychologii LGBT

Koło powstało w marcu 2014 roku z inicjatywy dr Jowity Wycisk oraz grona studentów i studentek IP UAM. Nasza działalność skupia się na poszerzaniu wiedzy na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz osób realizujących w sposób niestereotypowy role płciowe. Koło stawia sobie za cel popularyzację wiedzy na temat psychologii LGBT, kształtowanie postawy otwartości wobec osób LGBT oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom dotyczącym osób LGBT jak również integrację środowiska studenckiego i akademickiego UAM. Cele te Koło Naukowe realizuje poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przeglądu literatury dotyczącej osób LGBT, udział w wydarzeniach naukowych i szkoleniach jak również współpracę z jednostkami naukowymi oraz instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką psychologii LGBT.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Jowita Wycisk

knpr Koło Naukowe Psychologii Religii

Koło zajmuje się zagadnieniami znajdującymi się na styku pomiędzy wierzeniami religijnymi a zjawiskami psychicznymi. Szeroki zakres podejmowanych tematów odnajduje swoje odbicie w 6 sekcjach tematycznych doprecyzowujących obszar zainteresowań należących do nich studentów. Zgłębianie tajników psychologii religii odbywa się poprzez prowadzenie dyskusji, debatowanie nad literaturą przedmiotu czy uczestniczenie w wykładach i konferencjach naukowych. Studenci mają możliwość stawiania pierwszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji badawczych poprzez planowanie i udział w badaniach z zakresu religijności i duchowości.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla
opiekun pomocniczy: mgr Konrad Kośnik

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Koło zajmuje się tematyką psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Celem koła jest działalność w ramach metodyki evidence-based practice, w tym m. in. empirycznej weryfikacji mitów i niepotwierdzonych praktyk z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz HR

kontakt: e-mail, e-mail
opiekun naukowy: mgr Jarosław Grobelny

Koło Naukowe Psychoanalizy UAM

Koło Naukowe Psychoanalizy zajmuje się zgłębianiem różnych teorii i myśli psychoanalitycznych. Poszerzamy naszą wiedzę, staramy się także propagować myślenie psychoanalityczne wśród innych studentów. Głównie interesuje nas kliniczne zastosowanie psychoanalizy, jednak nie stronimy od innych obszarów badawczych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na cotygodniowe spotkania, które odbywają się w poniedziałki o 14 w pokoju 92 w budynku AB.

kontakt: e-mail
opiekunowie naukowi: dr Jarosław Groth e-mail, mgr Iwona Jóźwiak e-mail

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM

Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych

Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to „Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych” (w tym: „Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów” oraz „Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności” w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

Psychologia Rodziny

W ramach funkcjonowania Sekcji proponujemy Wam trzy główne formy działalności: 1) grupy seminaryjno-dyskusyjne poświęcone analizom problemów teoretycznych w obszarze psychologii rodziny (m. in. psychologiczne koncepcje funkcjonowania rodziny, zmiany w zakresie modeli ról rodzinnych, alternatywne formy życia rodzinnego, problemy wychowawcze w rodzinie), 2) pomoc w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz możliwość włączenia się w już prowadzone badania (proponowane problemy badawcze: prospektywne aspekty rodzicielstwa; doświadczanie bliskości w rodzinie, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji małżeńskiej), 3) spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu familiologii. Planujemy także współpracę z kołami naukowymi o podobnym profilu zainteresowań naukowych, a także przygotowywanie referatów na konferencje oraz publikacji naukowych na bazie prowadzonych badań.

kontakt: e-mail, czw. 11.15-13.15 (pok. 88); Kamil Janowicz e-mail, czw, 13:00-14:00 (pok. 95)
opiekunka naukowa: dr hab. Lucyna Bakiera

Brian the BrainSekcja Koła Naukowego Psychologii Zdrowia – Psychologia Sportu

Jesteśmy sekcją Psychologii Sportu zrzeszającą osoby zainteresowane mentalną stroną sportu. W sporcie celem treningu mentalnego jest opanowanie umiejętności mentalnych, które mają pomóc zawodnikowi w osiągnięciu sportowych sukcesów i osobistego dobrostanu, oraz zapewnić mentalny rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na spotkanie!

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
opiekun sekcji: mgr Maciej Behnke

Koło Naukowe Psychologii KulturyKoło Naukowe Psychologii Kultury

Koło Naukowe Psychologii Kultury zostało reaktywowane w semestrze letnim 2017 roku. Głównym tematem zainteresowań koła jest psychologia transkulturowa w wydaniu praktycznym. Celem działalności grupy jest poszerzanie wiedzy, organizowanie warsztatów i przeprowadzanie badań. Aby stać się członkiem koła należy pojawić się na spotkaniu i zadeklarować chęć współpracy. Informacje na temat miejsca i czasu spotkań pojawią się na Facebooku koła.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla

Good Language LearnersKoło Naukowe Good Language Learners

Koło Naukowe Good Language Learners skupia studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych działalnością badawczą. Główną dziedziną zainteresowań Koła jest badanie strategii uczenia się języka angielskiego (jako języka obcego) wybieranych przez studentów oraz badanie związków występujących pomiędzy tym procesem a różnicami indywidualnymi uczących się. Prowadzona działalność badawcza pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki języków obcych, psychometrii, metodologii i statystyki.

kontakt: e-mail, e-mail
opiekunowie naukowi: mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM) oraz dr Julita Wojciechowska (IP UAM)

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-mail, e-mail, facebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz