Koła naukowe

 

Z dotychczasowymi dokonaniami naszych kół naukowych zapoznać się można w podsumowaniu przygotowanym przez prof. dr hab. Annę Brzezińską i dr hab. Łukasza Kaczmarka (stan na rok 2014). Poniżej znajdziesz opis kół naukowych aktywnych w roku akademickim 2021/2020.

KNPS Koło Naukowe Psychologii Sądowej

Koło Naukowe Psychologii Sądowej w swej działalności skupia się na szeroko rozumianej tematyce psychologii sądowej i funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości z perspektywy psychologicznej, a także na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej. Zrzesza osoby zainteresowane psychologią sądową i penitencjarną oraz kryminologią i kryminalistyką i ma na celu popularyzację psychologii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i umożliwienie członkom poszerzania swojej wiedzy poprzez m.in. organizację konferencji i seminariów poświęconych wspomnianej tematyce, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, angażowanie się w debaty poruszane na forum Koła czy też współpracę z organizacjami studenckimi i ośrodkami zewnętrznymi. Dzięki spotkaniom z zaproszonymi Gośćmi studenci zyskają okazję do refleksji i dyskusji na omawiane tematy, jak i na uzyskanie informacji o specyfice pracy psychologa sądowego. Będą mogli również przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości od wewnątrz. Dzięki pracy w Kole członkowie nabędą cenne doświadczenie umożliwiające im ukierunkowanie się na ścieżkę późniejszej kariery dzięki pogłębianiu wiedzy w określonym temacie z zakresu psychologii sądowej. Strona koła na FB.

kontakt: e-mail

opiekun naukowy: dr Filip Szumski

prezeska koła: Zuzanna Czerniawska

KPRI Koło Psychologii Relacji Interpersonalnych

Koło Psychologii Relacji Interpersonalnych (KPRI) działa na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM od marca 2020 roku. Celem Koła jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat relacji interpersonalnych, bliskich i intymnych związków oraz ich wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Działalność w Kole obejmuje działalność badawczą (realizacja projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, przygotowywanie artykułów do recenzowanych czasopism) oraz działalność na rzecz środowiska. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na FB.

kontakt: e-mail

opiekunka naukowa: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM

Koło Naukowe Seksuologii

Celem koła jest upowszechnianie merytorycznej, rzetelnej i zgodnej z aktualnymi wynikami badań naukowych wiedzy psychologicznej i seksuologicznej wśród studentów UAM oraz innych osób. Nasz cel chcemy realizować poprzez: prowadzenie badań naukowych, prowadzenie warsztatów, organizację happeningów i akcji terenowych, a także współpracę z innymi instytucjami, którym bliski jest temat seksuologii.

kontakt: e-mail

opiekunka naukowa: dr Monika Zielona-Jenek, opiekunka pomocnicza: mgr Olga Węglerska

GRIK (Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej)

Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi. Kognitywistyka oraz robotyka/informatyka mogą mieć wiele wspólnego. Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym głównym projektem jest Pracownia Neurobotyki Kognitywnej “Panika”

kontakt: e-mail

opiekun naukowy: dr inż. Marcin Jukiewicz

grik Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania

Koło funkcjonuje od 2013 roku. Celem działalności koła jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu zaburzeń odżywiania, psychodietetyki i obrazu ciała. Realizujemy go, uczestnicząc w konferencjach naukowych, wykonując projekty badawcze, prowadząc warsztaty oraz dyskutując nad doniesieniami ze świata literatury i mediów. Główną osią naszej działalności są jednak wyjazdy terenowe do instytucji pomocowych oraz spotkania ze specjalistami-praktykami z zakresu psychologii odżywiania, sportu, dietetyki oraz badań dot. obrazu ciała. Co roku organizujemy także kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rozmiar w Umyśle”.

Wyznajemy prostą zasadę: „Koło ma służyć studentom, a nie studenci kołu.”

Właśnie dlatego nasi członkowie sami wybierają czym chcą się zajmować. Do wyboru mają nie tylko wiele dziedzin tematycznych (zaburzenia restrykcyjne, otyłość, bigoreksja, psychodietetyka, cielesność w mediach itp.), ale także form aktywności.

Zainteresowanych tematyką zaburzeń odżywiania i cielesności, chcących dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy na spotkanie przeznaczone dla nowych członków, które odbywa się zawsze po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. Staramy się stworzyć zgrany zespół na cały rok, a swoją wiedzę rozwijamy stopniowo, dlatego nie przyjmujemy nowych członków w trakcie trwania roku. Wszelkie szczegóły i relacje z naszej działalności udostępniamy na naszym fanpage.

kontakt: e-mail, facebook

opiekunki naukowe: dr Aleksandra Pilarska, mgr Aleksandra Frydrysiak

Koło Naukowe Psychologii Społecznej Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Koło zajmuje się społecznym kontekstem posiadania produktów określonych marek oraz wpływem mediów społecznościowych na psychospołeczne funkcjonowanie ich użytkowników. Koło jest podzielone na 6 grup skupionych wokół odrębnych tematów badawczych. Praca w kole polega na realizacji badań i publikowaniu ich wyników. Studenci działający w kole realizują warsztaty dla uczniów szkół średnich poświęcone tematyce mediów społecznościowych oraz rozwojowi kompetencji społecznych. Koło od 2018 roku współorganizuje Konferencję Kół Nauk Psychologicznych PSYCHOZJUM.

kontakt: e-mail
opiekunowie naukowi: dr Dariusz Drążkowski i mgr Radosław Trepanowski

logo kołaKoło Naukowe „Bliżej Neuropsychologii”

Główna problematyka podejmowana w ramach prac koła to geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej związki z rozwojem układu nerwowego. Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii i neuronauki wśród studentów oraz upowszechnianie tej wiedzy.

kontakt: e-mail (dr Sławomir Jabłoński)
opiekun naukowy: dr Sławomir Jabłoński

grik Koło Naukowe Psychologii LGBT

Koło powstało w marcu 2014 roku z inicjatywy dr Jowity Wycisk oraz grona studentów i studentek IP UAM. Nasza działalność skupia się na poszerzaniu wiedzy na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz osób realizujących w sposób niestereotypowy role płciowe. Koło stawia sobie za cel popularyzację wiedzy na temat psychologii LGBT, kształtowanie postawy otwartości wobec osób LGBT oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom dotyczącym osób LGBT jak również integrację środowiska studenckiego i akademickiego UAM. Cele te Koło Naukowe realizuje poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przeglądu literatury dotyczącej osób LGBT, udział w wydarzeniach naukowych i szkoleniach jak również współpracę z jednostkami naukowymi oraz instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką psychologii LGBT.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Jowita Wycisk

knpr Koło Naukowe Psychologii Kultury i Religii UAM

Koło zajmuje się tematyką związaną z historyczno-kulturowym podejściem w psychologii oraz wierzeniami w kontekście psychologicznym. Szeroki zakres podejmowanych tematów obejmuje przejawy religijności, duchowości, funkcjonowanie człowieka w kulturze (oraz popkulturze), jak i różnice indywidualne w tym zakresie, a także edukację międzykulturową, psychologię indygeniczną oraz etnopsychologię. Zgłębianie tajników psychologii kultury i religii odbywa się podczas regularnych spotkań konwersatoryjnych, gdzie członkowie i członkinie dyskutują nad literaturą przedmiotu, przeprowadzają autorskie wystąpienia i słuchają wykładów gościnnych. Ponadto studenci i studentki mają możliwość stawiania pierwszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji badawczych, biorąc udział w konferencjach naukowych i badaniach.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: mgr Konrad Kośnik

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Koło zajmuje się tematyką psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Celem koła jest działalność w ramach metodyki evidence-based practice, w tym m. in. empirycznej weryfikacji mitów i niepotwierdzonych praktyk z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz HR

kontakt: e-mail, e-mail
opiekun naukowy: dr Marcin Wnuk

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM

Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych

Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to „Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych” (w tym: „Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów” oraz „Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności” w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

KNPR Koło Naukowe Psychologii Rodziny

Koło działa od października 2017 roku w oparciu o statut, w którym określone są zasady członkostwa, władze Koła i opieka nad Kołem. Członkowie Koła co roku wybierają nowy zarząd, który składa się z przewodniczącej/-ego i jej/-go zastępcy oraz koordynatorki/-a do spraw kontaktów z otoczeniem. Celami Koła są m. in. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy,  wrażliwości i umiejętności z zakresu psychologii rodziny, stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów oraz podnoszeniu poziomu wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii rodziny. Działania podejmowane przez członków Koła obejmują m.in.:

  • Projektowanie i prowadzenie badań naukowych (np. konstrukcja Kwestionariusza Zachowań Afiliacyjnych w Związku Intymnym; konstrukcja Kwestionariusza Wizji Własnego Rodzicielstwa; Badanie postaw interpersonalnych – seniorów wobec młodzieży oraz młodzieży wobec seniorów, Edukacja okołoporodowa mężczyzn)
  • Udział w konferencjach naukowych i popularyzujących wiedzę naukową (np. Ciesielski, P. Badanie sytuacji poznawania rodziców partnera związku intymnego przez młodych dorosłych – doniesienia wstępne. I Ogólnopolska Konferencja Studencka PsychoNova, Toruń, 19.10.2019.; Pastwa, A. i Apolinarska, J. Znaczenie rodziny w chorobie i możliwe formy wsparcia rodzinnego.  Światowy Dzień Walki z Depresją – „PorozmawiajMY o depresji”, 23.02.2021.).
  • Organizacja cyklicznych spotkań poświęconych problematyce rodzinnej (coroczne Forum Psychologii Rodzinyhttp://forum.home.amu.edu.pl/, spotkania z praktykami pt. Co w rodzinie to nie zginie.
    https://knpr-blog.blogspot.com
  • Opracowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. Komunikacja w rodzinie. 
  • Opracowanie gry interpersonalnej „FamiL-AJKI”. Gra powstała na początku pandemii COVID-19. Ma na celu inicjowanie rozmów rodzinnych: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF88rbDh447cQzHrfLC9buYW-CtUqe_chSjUJXng-gcDn9RA/viewform
  • Pomoc organizacyjna (np. wystawa prac konkursowych pt. Senior, I i II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na FB https://www.facebook.com/PsychologiaRodziny/

kontakt: e-mail, e-mail, e-mail
opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, mgr Kamil Janowicz, mgr Paweł Ciesielski

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-mail, e-mail, facebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz