Kognitywistyka stacjonarna

 

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych.Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja [czytaj dalej]

Zasady rekrutacji

Od roku akademickiego 2015/2016 studia z kognitywistyki w IP UAM prowadzone są w trybie 3+2 (w trybie dziennym). O wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje konkurs świadectw. Niezależnie od trybu rekrutacji, kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów. Na studia przyjmowani są kandydaci z najlepszym wynikiem do wypełnienia limitu miejsc.
Warunki i harmonogram rekrutacji można śledzić na stronie głównej UAM. Aby ustalić swój (potencjalny) wynik w postępowaniu rekrutacyjnym (a także wymagane na maturze przedmioty) należy skorzystać z tabeli.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do sekretariatu.

  • Zasady rekrutacji na II stopień studiów kognitywistycznych [PDF]

Program studiów
Uwaga: od roku akademickiego 2015/2016 studia z kognitywistyki w IP UAM prowadzone są w trybie 3+2

Poprzednie programy studiów:

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Egzamin dyplomowy

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowych, konferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z harmonogramem studiów oraz z regulaminem studiów (nowy regulamin obowiązujący od 1.10.2015). W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Działem Nauczania (ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań) tel. 61 829 4366, 61 829 4376.
Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pełnomocnik ds. studiów – dr hab. Paweł Łupkowski
Zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

Materiały promocyjne

Filmy o studiach kognitywistycznych w IP UAM.