Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów 2019

 

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w IP, które nie przekroczyły 35 roku życia) oraz doktorantów

Termin składania wniosków: do 5 pażdziernika 2019 r.

Dodatkowe informacje: pok. 69 lub natalia.skrzypczak@amu.edu.pl

Przewodniczący

dr hab. Marek Kowalczyk

Członkowie
dr hab. Monika Obrębska
dr hab. Aleksandra Pilarska

Sekretarz
mgr Natalia Skrzypczak

Zasady konkursu o dofinansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców
Wniosek – PDFDOCTeX
Kryteria oceny – załącznik 2

Zasady konkursu o dofinansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców

 1. Instytut Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców.
 2. Zgodnie z art. 2 pkt. 19 ustawy o finansowaniu nauki z 30 kwietnia 2010r. Dz. U. nr 95, poz. 615 młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia.
 3. Środki finansowe przyznawane są przez Komisję ds. grantów powołaną przez Radę IP.
 4. Środki finansowe przyznawane są wyłącznie na realizację i upowszechnianie badań empirycznych.
 5. Przyznane środki finansowe muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego, w którym przyznano dofinansowanie.
 6. Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć badań lub części badań, które nie są (lub nie będą) finansowane z innych źródeł, np. przez MNiSW czy NCN.
 7. Wniosek dotyczący dofinansowania grantu empirycznego powinien zostać złożony zgodnie z wymogami opisanymi w załączniku: (PDF,DOCTeX). We wniosku należy podać datę urodzenia wnioskodawcy.
 8. Podstawą decyzji o przyznaniu finansowania są kryteria obowiązujące do tej pory w konkursach o dofinansowane projektów badawczych przez MNiSW i NCN.
 9. Przyjęte przez Komisję kryteria oceny zostały przedstawione w Załączniku 2.
 10. Komisja ma prawo do rewizji kosztów przedstawionego wniosku.
 11. Po zaakceptowaniu projektu wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zrewidowanego kosztorysu.
 12. Raport końcowy z realizacji projektu musi zostać przedstawiony w pierwszym kwartale roku następującego po roku, w którym przyznano dofinansowanie.
 13. Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu badawczego należy sporządzić w wersji papierowej (jedna kopia) i w wersji elektronicznej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: natalia.skrzypczak@amu.edu.pl.