Władze dziekańskie i administracja

 

WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan WPiK - Mariusz Urbański

Dziekan

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

 

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Współpracy Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Kształcenia Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Studenckich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak dr Monika Zielona-Jenek prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych JulitaWojciechowska Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki
Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Dziennych Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

dr inż. Marcin Jukiewicz
tel.: 61 829 2099
 
     

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU
 (budynek AB, parter, pokoje 69, 71, 72, 73)

 • współpraca z jednostkami administracji centralnej UAM, administracji państwowej, z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
 • organizacja prac rad naukowych dyscyplin, rad dziekańskich oraz rad programowych kierunków studiów;
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz sprawy pracownicze, jak również sprawy związane z postępowaniami awansowymi o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 • rozliczanie i bieżąca kontrola kosztów związanych z działalnością Wydziału;
 • wsparcie pracowników, doktorantów i studentów w konkursach grantowych;
 • organizacja kształcenia i dokumentacja prowadzonych kierunków studiów (programy studiów, plany zajęć, preliminarze, rozliczanie pensum dydaktycznego);
 • promocja Wydziału i prowadzenie strony internetowej, a także udział w organizacji wydarzeń naukowych i honorowych.
   
 

Kierownik

 
 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska
tel.: 61 829 23 07,
tel. 532 083 449

 

Organizacja dydaktyki

Studia podyplomowe Organizacja dydaktyki Współpraca z otoczeniem
mgr Monika Mielcarek
urlop

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97,
tel. 667 169 216

lic. Maria Krych
tel.: 61 829 21 02

Informatyk Wprowadzanie zmian do USOS Sprawy naukowe, obsługa grantów
dr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31

lic. Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05,
tel. 667 161 439

mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
 (budynek C, parter, pokój 6)
Biuro czynne jest w godz. 9.00-14.00. BOS dyżuruje również w wybrane soboty. 

 
 • przedłużanie legitymacji studenckich;
 • odbiór dyplomów;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • wprowadzanie danych do USOSa w zakresie przebiegu studiów dotyczących studentów;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
 • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, sporządzanie list stypendialnych;
 • przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia oraz rejestracja prac dyplomowych;
 • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydania decyzji związanych z procesem kształcenia;
 • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów;
 • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów.
  Koordynator BOS,
sprawy stypendialne i bytowe

Koordynator USOS

  mgr Honorata Matuszak
tel: 61 829 22 53
mgr Nikodem Kałek
tel. 61 829 21 43
     
Psychologia
st. mgr – rok I, III;
niest. mgr – rok IV, V
Psychologia
st. mgr – rok II, IV, V;
niest. mgr – rok III
Psychologia
niest. mgr – rok I, II
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
     
  Kognitywistyka  
  mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56