WPIK w działaniu

 

WYDZIAŁ W DZIAŁANIU

Przetestuj Rynek Pracy

Tytuł projektu: PRZETESTUJ RYNEK PRACY! – wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17)

Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2019-10-31

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Głównym celem projektu „Przetestuj rynek pracy!” było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom naszego Instytutu poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.

Projekt adresowany był do studentów stacjonarnych 5 roku psychologii i kognitywistyki. Rozpoczął się w 2018 r. trwał 2 lata.  W ramach tego programu studenci piątego roku psychologii oraz kognitywistyki odbywali 3-miesięczne praktyki (po 30 godzin tygodniowo, w sumie 360 godzin przez cały okres trwania projektu) i otrzymywali w tym czasie stypendium stażowe. Z tej możliwości skorzystało 30% naszych studentów.

Więcej informacji

Uniwersytet Jutra

Tytuł projektu:UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2022-02-28 (projekt jest w trakcie realizacji)

Projekt realizowany jest w ramach programu zintegrowanego rozwoju  UAM, w którym uczestniczą też inne wydziały naszej Uczelni. Podstawowym celem Projektu, jest „modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy” oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu.

W jego ramach, w odniesieniu do kierunku PSYCHOLOGIA i KOGNITYWISTYKA realizowane są następujące działania szczegółowe:

 • modyfikacja programu studiów i opracowanie programów, sylabusów oraz konsultowanie ich z ekspertami
 • opracowanie materiałów dydaktycznych
 • zakup literatury do modyfikowanych przedmiotów do biblioteki
 • zakup testów psychologicznych (arkusze, podręczniki testowe)
 • modernizacja zaplecza dydaktycznego: wyposażenie pracowni komputerowej, wyposażenie laboratoriów, zakup licencji oprogramowania
 • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej
 • zatrudnienie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia zajęć (ćwiczeń terenowych)

Uniwersytet Jutra II

Jest to kolejne, po programie Uniwersytet Jutra I przedsięwzięcie grantowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym UAM pozyskał środki na kompleksowe działania wspierające rozwój uczelni. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej – studentów, doktorantów, wykładowców, a także do kadry zarządzającej i pracowników administracji.

W harmonogramie projektu wyłoniono 3 grupy zadań merytorycznych:

 1.  Rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni
 2.  Wsparcie kształcenia w szkole doktorskiej oraz podniesienie jakości studiów doktoranckich
 3.  Rozwijanie nowoczesnej oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości kształcenia

W ramach projektu realizowane są działania związane z zakupem nowoczesnych narzędzi informatycznych niezbędnych zarówno do doskonalenia procesu zarządzania uczelnią jak i do unowocześnienia procesu dydaktycznego (mowa tu o sprzęcie i  oprogramowaniu „obsługującym” proces kształcenia na UAM), Wprowadzone rozwiązania znacznie ułatwiły nam prowadzenie zajęć zdalnych w trudnym okresie zagrożenia epidemiologicznego – nauczyciele korzystają z Panelu Dydaktycznego a studenci z darmowych aplikacji dostępnych w Intranecie. W pakiecie wsparcia kształcenia doktorantów za priorytetowe uznano przede wszystkim wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów.

Wśród szkoleń specjalistycznych dla kadry administracyjnej i dydaktycznej prowadzone będą m.in.: szkolenia z zarządzania projektami, szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym, szkolenia z zarządzania nieruchomościami czy liczne szkolenia informatyczne, a także różnorodne kursy językowe. Część z nich już jest realizowana. Ponadto wzbogacenie oferty edukacyjnej obejmie szkolenia językowe, zajęcia z przedsiębiorczości, innowacji społecznych oraz ICT oraz organizację szkół letnich dla studentów studiów II stopnia.

Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Tytuł projektu: „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – program przygotowywania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa” (POWR.03.01.00-00-K182/15)

Okres realizacji: od 1-10-2016 do 30-09-2020 (projekt w trakcie czwartej, ostatniej edycji)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymi organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cele projektu to: 1. poszerzenie wiedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych, 2. rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych, 3. nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami informatycznymi i cyfrowymi, 4. poszerzenie umiejętności analizy danych jakościowych.

Formy i sposoby pracy: 1. zajęcia treningowe i warsztatowe w grupach interdyscyplinarnych, 2. laboratoria, 4. praca metodą projektu, 4. wizyty studyjne, spotkania z praktykami.

Adresaci to: studenci dwóch ostatnich semestrów studiów dziennych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM z kierunków: Filozofia, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo, Praca Socjalna, Psychologia, Socjologia.

Więcej informacji

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia  w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia  w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943)

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 – 31.07.2023

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Gabinetem Psychiatrycznym Romana Ciesielskiego Wrocławski Instytut Psychoterapii

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
 2. Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;
 3. Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży – podniesienie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia i przygotowanie ich do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny;
 4. Psychiatria dzieci i młodzieży wybrane zagadnienia – podniesienie kwalifikacji lekarzy innych niż psychiatria specjalności i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki odpowiada za realizację zadania: Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży dla 25 uczestników.  W ciągu 3,5 roku uczestnicy będą realizować 534 godziny zajęć teoretycznych oraz 1920 godzin stażu kierunkowego zgodnie z Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP, Warszawa, 2018.

STUDENCI W DZIAŁANIU

Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Projekt Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM polega na przeprowadzeniu warsztatu w liceach, do których uczęszczali studenci Instytutu. Celem projektu Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach średnich, stworzenie studentom psychologii i kognitywistki możliwości zdobycia doświadczeń warsztatowych oraz promocja studiowania w Instytucie Psychologii UAM. Więcej informacji.

Aktywny Mały Uniwersytet Latający (AMUL)

amul gt ui ww

Zaproszenie

Skąd są szkoły?

Galeria

Co trzeba wiedzieć, zanim szkoła się zgłosi?

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela

Archiwum

Sprawozdanie 2013-2019

Akcja WYCHOWAWCA!

Sześciolatki w szkole

Po co przedszkole?

Wielkopolskie Konferencje
dla Nauczycieli

Szkolne progi: z klasy III do IV

Młodzież

Seniorzy

Książka w rodzinie

Tutoring

E-learning

TIK, nowe technologie

Ewaluacja

Konstruowanie projektów

Aktywizacja społeczności

O edukacji

Małe dziecko

Przedszkole

Nauczanie początkowe

Szkoła

Dorastanie

Późna dorosłość

Fabryka Młodych Profesjonalistów

Fabryka Młodych Profesjonalistów to zespół studentów i absolwentów, którzy wyszli z inicjatywą stworzenia wspólnej płaszczyzny do współpracy między studentami, absolwentami, profesjonalistami oraz podmiotami rynku pracy. Istotą naszego działania jest zdobywanie doświadczenia zawodowego pod okiem mentorów, budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i rynkiem pracy oraz promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Zachęcamy do zapoznania się z nami oraz naszą ofertą warsztatów i szkoleń. Tutaj znaleźć można informacje o naszych wystąpieniach w mediach. Zapraszamy do kontaktu!

Mitingi Umiejętności Społecznych

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkół średnich Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM stworzył cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne – Mitingi Umiejętności Społecznych. Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwój wybranych kompetencji adolescentów przygotowujących się do podjęcia studiów, co wiąże się z pełnieniem nowych ról społecznych i zawodowych. W programie mitingów największy nacisk położono na przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, co pomoże im wywrzeć pożądane wrażenie w trakcie matury ustnej i zredukować ich lęk z tym związany. Więcej informacji.

MUZG. Brudnopis studencki

Jest to jeden z pomysłów realizowany w ramach projektu „Neony na Ogrodach”, który przygotowujemy na naszym Wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Więcej informacji.

Oferta warsztatów dla szkół

Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych i średnich studentów

 • udział w warsztatach jest darmowy
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM opłaca koszty dojazdu studentów do szkoły i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć
 • warsztaty prowadzą studenci psychologii należący do różnych organizacji studenckich – scenariusz każdego warsztatu został skonsultowany z pracownikiem naukowym Wydziału
 • dojeżdżamy do szkół na terenie całej Wielkopolski
 • by wybrane warsztaty zostały poprowadzone w Państwa szkole należy napisać wiadomość na wskazany do kontaktu adres e-mailowy

Pełna oferta warsztatów

Rozwój kompetencji psychospołecznych wychowanków domów dziecka

Celem projektu jest przeprowadzenie w wielkopolskich domach dziecka warsztatów psychoedukacyjnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne wychowanków tych domów. Warsztaty będą prowadzone przez studentów psychologii i kognitywistki przynależących do różnych organizacji studenckich Wydziału Psychologii i Kognitywistki. Więcej informacji.